Datastrategia tukemaan DigiOne-ekosysteemin datan käyttöä

Jukka Miettunen

Jukka Miettunen

Tiedolla johtamisen hankeaikainen tuoteomistaja
Oulun kaupungin hankepäällikkö

Oppijoita luokassa työskentelemässä yhdessä tietokoneella.

Valmistuessaan DigiOne-alusta tulee olemaan valtava datavarasto. Käsissämme on siis suuri vastuu ja luottamus datan oikeaan ja turvalliseen säilyttämiseen ja käyttämiseen. Tätä varten olemme DigiOne-hankkeessa tekemässä useiden asiantuntijoiden johdolla datastrategiaa, jota voidaan kutsua myös datan käytön suunnitelmaksi tai datan käytön edistämisen suunnitelmaksi.

Nimensä mukaisesti datastrategia on suunnitelma ja ohjaava asiakirja, jolla pyritään tavoitteeseen ja tässä tapauksessa vastaamaan kysymykseen: miten? Datastrategian avulla pyrimme kuvaamaan, miten tavoitteisiin ja visioon päästään konkreettisten toimenpiteiden kautta. DigiOnen datastrategia on osa hankkeen hankesuunnitelmaa ja hankkeen strategiaa. Siinä huomioidaan ja otetaan kantaa datan käyttöön liittyvään lainsäädäntöön ja eettisiin periaatteisiin sekä erinäisiin tietojärjestelmä-, sovellus- ja teknologianäkökulmiin.

Lähtökohdat datastrategialle

DigiOne-ekosysteemin pelisäännöt ovat perustana datastrategialle. Pelisääntöjen mukaan DigiOne edistää datan vapaata liikkuvuutta sekä uusien ja innovatiivisten koulutusteknologiapalveluiden kehittämistä. Kaikki DigiOne-alustalle kerätty data ei ole kuitenkaan julkista. On tärkeää määritellä ja kirjata periaatteet datan hallinnalle ja suojaukselle sekä säännöt datan luovutukselle. Datan jakamisen perusteena voi käyttää esimerkiksi Sitran reilun datatalouden sääntöjä.

DigiOnessa noudatetaan yleisiä tietosuojaan ja turvaan liittyviä velvoitteita ja lainsäädäntöä. DigiOne-ekosysteemin pelisäännöissä mainitaan, että ekosysteemiin liittyvät toimijat näkevät tietosuojan ekosysteemin menestymisen keskeisenä tekijänä ja sitoutuvat noudattamaan sopimuksissa erikseen määriteltyjä tietosuojavaatimuksia. DigiOnen omistajat valvovat itse kehittämiensä palveluiden ja DigiOne-alustan tietosuojaaja -turvaa, varautuvat asianmukaisesti mahdollisiin riskeihin sekä seuraavat niihin liittyviä lainsäädännöllisiä muutoksia. Vastaavasti kaupallisten palveluiden tuottajat vastaavat omien palveluidensa tietosuojasta ja turvasta.

Euroopan Unioni on laatinut oman datastrategiansa, jossa keskeisinä asioina nostetaan esille eurooppalaisen dataekosysteemin ja sitä tukevien tiedonvälitysalustojen rakentamisen. DigiOne-hankkeella on mahdollisuus tukea dataekosysteemin kehittymistä, mikä mahdollistaa vankan pohjan hankekunnille, kuntien Tieralle ja uusille liittyville kunnille sekä yrityksille ja tutkimustahoille.  

Datastrategian periaatteet

Kun perusasiat ja pohja ovat kunnossa, DigiOne mahdollistaa datan hyödyntämisen tiedolla johtamisessa ja palveluiden kehittämisessä hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

  • Merkittävää dataa koskevat tiedonohjaussuunnitelmat on laadittu.
  • Datan kerääminen on systemaattista.
  • Data on laadukasta, se on kerätty ja tallennettu yhtenäisellä tavalla, huomioiden lainsäädäntö.
  • Kaikki data on hyödynnettävissä kuntien käyttöön sekä lakisääteisiin raportointivelvollisuuksiin.
  • Datan omistaja ohjaa datan käyttöä lainsäädännön ja kaupunkitason linjausten mukaisesti.
  • Anonymisoituna dataa voisi hyödyntää myös tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

DigiOnen palveluiden tietomallinnuksiin ja vaatimusmäärittelyihin on osallistunut kuntien asiantuntijoita hankkeen asiantuntijoiden lisäksi. Toimimalla lakien, asetusten ja eettisten periaatteiden mukaan, DigiOne-ekosysteemi tarjoaa turvallisen paikan datan hyödyntämiselle, analysoinnille ja tiedolla johtamiselle. DigiOnen datastrategia tullaan esittelemään sen valmistuttua.


Kirjoittajasta

Jukka Miettunen toimii hankepäällikkönä Oulun kaupungissa. Hän on pitkän linjan kehittäjä ja digireksi, joka on toiminut kouluilla opettajana ja rehtorina, mutta myös hallinnon eri tehtävissä mm. suunnittelijana ja projektipäällikkönä. Kehittämisen halu, kiinnostus teknologiaan, toimintakulttuurin muutoksen sekä oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen ovat olleet Jukan punaisena lankana hänen tekemisissään. Motossaan hän siteeraa Nelson Mandelaa: ”Education is a powerful weapon.”

 

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista