DigiOne-hanke

DigiOne on Vantaan kaupungin käynnistämä hanke, jossa on mukana, Espoon, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Kuntien Tiera. Hankkeen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen palvelualusta, jonka avulla tuotetaan tehokkaasti laadukkaita koulutuksen palveluita. Digitaaliselle palvelualustalle kootaan kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi. 

Hanke kestää vuodesta 2019 vuoden 2025 kesäkuuhun ja tänä aikana tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon. Palvelualustan suunnittelussa huomioidaan kuitenkin myös siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen. Hanketta rahoittaa kuntien lisäksi Business Finland. Hankeajan jälkeen palveluiden kehittämistä koordinoi Kuntien Tiera. 

Arvot

Oppiminen
Tärkeimpänä arvonamme on oppiminen. Hyvinvointi on oppimisen perusedellytys. Ymmärrämme, että uudenlainen ekosysteemi ei voi syntyä ilman jatkuvaa oppimista.

Yhteistyö
Ekosysteemi ei synny ilman uudenlaista yhteistyötä. Haluamme aidosti tuoda eri toimijat yhteen ja sitä kautta synnyttää jokaiselle toimijalle lisäarvoa. Ekosysteemi on avoinna kaikille halukkaille toimijoille, jotka sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä.

Yhdenvertaisuus
Suomalaisen opetussuunnitelman vahvuus on yhdenvertaisuus. Haluamme tukea kutakin oppijaa hänen omista lähtökohdistaan.

Käyttäjäkeskeisyys
Käyttäjäkeskeisyys on kaiken suunnittelumme ja palveluidemme perustana. Helppo liittyminen DigiOne-yhteisöön houkuttelee käyttäjiä ja palveluntuottajia liittymään palvelualustaamme.

Yhteyshenkilö

Hankejohtaja
Kirsi Lehto
kirsi.lehto@vantaa.fi

Haluatko tietää vielä lisää?

Olemme koonneet listan useimmin kysytyistä kysymyksistä.
Siirry UKK-sivulle

DigiOne-organisaation tavoitteena on

Toiminnalliset tavoitteet

 • Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja arvioinnin tukeminen.
 • Yhdenvertaisuuden huomioiminen oppimisessa ja hyvinvoinnissa.
 • Yksilöllisempien oppimispolkujen ja parempien oppimistuloksien mahdollistaminen.
 • Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen.


Ekosysteemin tavoitteet

 • Kaikkien halukkaiden koulutuksen järjestäjien ja palveluntuottajien mahdollisuus liittyä mukaan.
 • Ekosysteemin pitkäjänteinen kehitys ohjausjärjestelmän avulla.
 • Pelisääntöjen laatiminen ekosysteemin toimijoille.
 • Valtion tuen tavoittaminen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden takaamiseksi.
 • Terveen markkinatasapainon syntymisen tukeminen.

Teknologiset tavoitteet

 • Koulutuksen toimijoiden yhteisen digitaalinen alustan rakentaminen.
 • Yksilöllisen, sujuvan ja eri palvelut yhteen kokoavan käyttäjäkokemuksen luominen.
 • Digitalisaation mahdollisuuksien  hyödyntäminen.
 • Yhteisten kansallisten koulutusteknologian pelisääntöjen laatiminen muiden alan toimijoiden kanssa.

Palveluiden kehittäminen hankeaikana

Hankkeen kokonaisuus muodostuu digitaalisen palvelualustan kehittämisestä ja ekosysteemin rakentamisesta. Palvelut liitetään alustaan modulaarisesti, ketterin menetelmin ja vaiheittain hankkeen edetessä. Hankkeen aikana rakennetaan myös puitteet ja ohjausjärjestelmä DigiOne-ekosysteemille, jotta kehitys jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen. Alustan omistajuus ja ekosysteemin koordinointivastuu siirretään Kuntien Tieralle hankeajan päätyttyä.

Kriittiset menestystekijät

DigiOne palvelualustan ekosysteemin syntymiseksi on tunnistettu seuraavat kriittiset menestystekijät. Ekosysteemi ei synny, vaan se on synnytettävä. 

1. Luottamus DigiOne ekosysteemiin ja sen syntymiseen

 • Osallistuvien kaupunkien ja hankkeeseen osallistuvien ihmisten pitkäjänteinen yhteistyö ja sitoutuminen yhteiseen visioon ja tavoitteisiin.
 • Digitaalisen alustan ei-kaupallinen omistaja luo luottamusta ekosysteemin onnistumiselle ja uskoa siihen, että kukin toimija voi myös pitkällä juoksulla hyötyä ekosysteemistä.
 • DigiOne ekosysteemin muodostuminen valtakunnalliseksi ratkaisuksi luo vakautta ja luottamusta pitkäjänteisesti. 

2. Kriittisen massan mukaan saaminen hankkeeseen

 • Ekosysteemiin tulee saada pitkällä aikajänteellä mukaan riittävästi koulutuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia, jotta ekosysteemi voi aidosti syntyä. Merkittävä määrä koulutuksen järjestäjiä houkuttelee alustalle palveluiden tuottajia ja päinvastoin.
 • Jokaisen ekosysteemin toimijan on koettava, että se saa enemmän hyötyä, kuin mitä antaa panoksia myös pitkällä tähtäimellä.
 • Kohderyhmien mukainen viestintä ja muutosjohtaminen.
 • Käyttäjät ja palveluiden tuottajat tulee ottaa mukaan jo suunnittelu- ja päätöksentekovaiheessa, jotta sitoutuminen syntyy ja jotta palvelut ovat sellaisia, jotka täyttävät käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet.

3. Strategisesti oikea ajankohta

 • Teknologian on oltava riittävän kehittynyttä, jotta se tukee ekosysteemin syntymistä (nyt näin jo on).
 • Osapuolten ymmärrys ekosysteemistä ja alustataloudesta sekä niiden hyödyistä oltava riittävällä tasolla.
 • Alustan palveluille ja sen tarjoamalle kokonaisuudelle on aitoa kysyntää käyttäjien ja asiakkaiden näkökulmasta.
 • Palveluiden tuottajille on saatavissa pääomaa sijoittajien toimesta.
 • Lainsäädännön muutostarpeisiin on herätty ja esimerkiksi tiedonhallintalaki edistää ymmärrystä muutoksen tarpeesta.

4. Tehokas toimeenpano ja tulosten syntyminen

 • Ketterä ohjausmalli hankkeen suunnitteluun ja toimeenpanoon.
 • Ohjausryhmän osoittamat riittävät ja osaavat resurssit hankkeelle. Varottava kuitenkin organisaation paisumista, mikä hidastaa hankkeen etenemistä.
 • Alkuun on lähdettävä liikkeelle pienemmän kumppanimäärän kanssa, koska muutoin toimeenpano hidastuu.
 • Toteutus ketterin menetelmin ja minimituote ajattelulla (MVP), jotta ensimmäiset tulokset saadaan mahdollisimman nopeasti.
 • Priorisoitava osakokonaisuuksia ja hyötyjä, jotka näkyvät merkittävälle määrälle käyttäjiä tai mistä vaikutukset ovat suurimmat.
 • Varaudutaan skaalaamaan koulutusten järjestäjien ja palvelun tuottajien määrää suuremmaksi hankkeen päättymisen jälkeen.  

DigiOne on merkittävä hanke, jolla edistetään opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota ja tietojen yhteentoimivuutta. Hanke rikastuttaa myös kansallisen tason keskustelua. On hienoa, että Digionea rakennetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa
Olli-Pekka Heinonen
Opetushallituksen pääjohtaja

”Seuraamme mielenkiinnolla DigiOnen kehittymistä. Pidämme tärkeänä sitä, että saamme yhteisesti luotua tiekartan koulutuksen digitalisaatioon ja yhteentoimivuuteen. Siksi olemme asettaneet kokonaisarkkitehtuurin päivittämiseksi työryhmän, jossa myös DigiOnen edustajat ovat mukana.”
Anita Lehikoinen
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö 

Kuntakentällä on tarve uudistaa toimintamalleja, hyödyntää vahvemmin digitalisaatiota sekä parantaa asiakaspalvelua ja -kokemusta. DigiOne on siitä loistava esimerkki ja siksi odotamme yhteistyötä innolla.”
Jyrki Halttunen
Kuntien Tieran toimitusjohtaja

DigiOne on merkittävä ja ainutlaatuinen esimerkki kaupunkien välisestä yhteistyöstä. Luomme yhdessä perustan tulevaisuuden koulutuksen palveluille, oppimiselle ja hyvinvoinnille.
Ritva Viljanen
Vantaan kaupungin johtaja

Hankkeen hallintamalli

Hallintamallin avulla varmistetaan, että ekosysteemiä ja palvelualustaa kehitetään ja ylläpidetään palvelualustaan liittyvien tavoitteiden mukaisesti, koordinoidusti ja tehokkaasti sekä yhteistyösopimuksen ajatuksen mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on, että roolit osapuolien välillä ovat selkeät ja toimintamallit sekä päätöksenteko tehokasta ja ketterää kehittämistä tukevia.

Keskeisiä yhteistyön menestystekijöitä ovat:

 • Tahto onnistua yhdessä
 • Luottamuksellinen ja avoin yhteistyö kaikkien toimijoiden välillä
 • Sitoutuminen mallin mukaiseen toimintaan kaikilla organisaation tasoilla
 • Nopeat päätökset ja toteutukset suunnittelusta toteutukseen
 • Jatkuvaan kehittämiseen ja innovaatioihin panostaminen
 • Tehokkaat operatiiviset prosessit
 • Parhaan hinta-laatusuhteen tavoittaminen
 • Ohjeiden ja yhteistyön pelisääntöjen pitäminen ajan tasalla.

Palvelunhallintaan liittyvä päätöksenteko tehdään kolmitasoisessa mallissa (kokoonpanot löytyvät yhteystiedot-sivulta)

 1. Strateginen taso – Ohjausryhmä
 2. Taktinen taso – Johtotiimi
 3. Operatiivinen taso – Hankkeen tiimit

Hallintamalliin kuuluu myös erilaisia ekosysteemifoorumeja. Ekosysteemifoorumien tehtävänä on kuulla asiantuntijoita, synnyttää verkostoja hankkeeseen osallistuvien kesken, synnyttää luottamusta osapuolten välillä sekä sitouttaa hankkeessa mukana olevien organisaatioiden ihmisiä tulevaan toiminnan muutokseen.

Katso hallintamallin tarkempi kuvaus erillisestä pdf-dokumentista.

Yhteyshenkilö

Hankejohtaja
Kirsi Lehto
kirsi.lehto@vantaa.fi

Haluatko tietää vielä lisää?

Olemme koonneet listan useimmin kysytyistä kysymyksistä.
Siirry UKK-sivulle