DigiOne kehittämismalli

Hankkeessa sovelletaan kokonaisketterää osallistavaa kehittämismallia. Kehittämismallin päävaiheet ovat kysyntä, kehitys ja palvelutuotanto. Kehittämismallin ensimmäisessä vaiheessa (kysyntä) käsitellään kehittämisideoita asiakastarpeista ja strategioista lähtien. Ideointiin ja tarpeen kirkastamiseen osallistetaan asiakkaita nk. ideadialogissa, ideat priorisoidaan ja viedään eteenpäin konseptointiin, jossa tehdään alustavat arkkitehtuurikuvaukset, tunnistetaan mahdollistavat teknologiat, tarkastellaan tuotettavaa arvoa sekä tarvittaessa tehdään käyttöliittymäprototyyppejä.

Kehittämismallin toisessa vaiheessa kehittäminen projektoidaan. Kehittämisprojektien luonteet vaihtelevat käyttöön otettavan palvelun mukaisesti teknisemmästä kehitysprojektista käyttöönottoprojektiin, joissa testaaminen muutosjohtamisen osuus suunnitellaan osaksi kokonaisuutta.

Arkkitehtuuriperiaatteet

Arkkitehtuuriperiaatteet ovat yhteisiä linjauksia kehittämisen perusperiaatteista. Yhteisten periaatteiden avulla kehittämistoimenpiteet voidaan suunnata kohti tavoitetilaa. Arkkitehtuuriperiaatteet ovat tarkoitettu noudatettaviksi kaikissa kehittämistilanteissa. DigiOnen palvelualustan arkkitehtuuriperiaatteet ovat:

Ekosysteemiajattelu

Rakennettavaan yhteiskäyttöiseen palvelualustaan voivat liittyä tulevaisuudessa kaikki halukkaat kunnat ja palveluntarjoajat, sekä mahdollisesti esim. kolmannen sektorin toimijat. Palvelut voivat olla DigiOne-hankkeen tuottamia, strategisten kumppaneiden kanssa yhteistyössä tuotettuja tai vain rajapinnoilla integroitavia kaupallisia palveluja. Näin palvelualusta tukee ekosysteemin syntymistä siten, että myös innovatiivisille kaupallisille palveluille jää tilaa markkinoilla.

Yhteentoimivuus

Yhteentoimivuus: Palvelualustalla noudatetaan kansallisia ja kansainvälisiä yhteentoimivuuden periaatteita ja käytäntöjä sekä edistetään yhteentoimivuutta kuntien, valtion ja markkinatoimijoiden välillä.

Avoimuus ja toimittajariippumattomuus

Avointen tietomallien ja rajapintojen (API) avulla minimoidaan riippuvuuksia palveluntarjoajiin. Toisaalta avoimuuden avulla luodaan mahdollisuuksia uusille palveluntarjoajille.

Modulaarisuus ja mikropalveluarkkitehtuuri (SOA)

Alustaa ja palveluja kehitetään pienehköinä moduuleina, jolloin käytettäviä palveluja syntyy nopeasti. Moduulien toteutukset ovat vaihdettavissa/korvattavissa hyvin määriteltyjen ja hallittujen rajapintojen (API) ansiosta. Toteutuksissa suositaan mikropalveluarkkitehtuuria.

Alhaiset palveluiden elinkaarikustannukset

Suunnittelussa minimoidaan kehittämis-, ylläpito- ja käyttövaiheiden kustannukset.

Kokeilukulttuuri ja muutoskyky (Lean Agile kehittäminen)

Ketterä kehittämismalli tukee kokeilukulttuuria esim. varhaisessa ideointivaiheessa tehtävillä käyttöliittymäprototyypeillä/demoilla. Ratkaisujen ja palveluiden kehittäminen tehdään ketterästi (Agile) jolloin ei tarvita esim. massiivista vaatimusmäärittelyä etukäteen vaan vaatimuksia tarkennetaan kehittämisen edetessä. Toimintamallien ja prosessien kehittämisessä noudatetaan jatkuvan parantamisen periaatteita (Lean).

 Jatkuvuus (skaalautuvuus ja luotettavuus)

Alusta suunnitellaan skaalautumaan koko Suomen tarpeisiin ja aina käytettävissä olevaksi.

Tietoturva ja tietosuoja

Tietoturvaan ja tietosuojaan kiinnitetään erityistä huomiota sekä alustassa että palveluissa kehittämisen kaikissa vaiheissa (Privacy By Design).

Hyödynnetään olemassa olevia ratkaisuja mahdollisuuksien mukaan

Pääperiaatteena kaikessa kehittämisessä on kartoittaa, arvioida ja hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja ja palveluja.

Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kansallisia ja kansainvälisiä koulutusteknologian pelisääntöjä

Pelisääntöjen avulla varmistetaan ekosysteemin kehittyminen ja hyvinvointi. Pelisääntöjä ovat paitsi tekniset määritelmät ja standardit niin myös lait, asetukset, säädökset, suositukset, ohjeistukset. Pelisääntöjen puuttuessa, luodaan niitä yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

DigiOne hankkeen avoimen lähdekoodin linjauksia

  • DigiOne hankkeessa kehitys tehdään hyödyntäen avoimen lähdekoodin mallia. Avoimen lähdekoodin käytön tarkoituksena ei ole estää kaupallisten tuotteiden käyttöä DigiOne alustalla. Hankkeessa toteutettavat rajapinnat ovat DigiOne ekosysteemin pelisääntöihin sitoutuneille osapuolille avoimia ja maksuttomia. Kukin kunta voi antaa DigiOne ekosysteemin pelisääntöihin sitoutuneille osapuolille oikeuksia käyttää kunnan omia tietoja DigiOne-rajapintojen kautta.
  • DigiOnen tarkoituksena on toimia tiedonjakamisen mahdollistajana DigiOne-ekosysteemissä, jonka kautta tietovirrat eri palveluiden, ydintietojen ja tietovarastojen välillä liikkuvat.
  • Hankkeessa toteutettava ohjelmistokoodi, rajapinnat, tietomallit ja niitä koskeva dokumentaatio yms. julkaistaan avoimena lähdekoodina viimeistään hankkeen päättyessä. Edellä mainittu ei koske hankkeen aikana tai sitä ennen tuotettavia Tieran tai kaupallisten toimijoiden tuottamaa ja itse omistamaa lähdekoodia. Hankkeen toteutuksen tulee olla ajoympäristö- ja kehitystyökaluriippumaton. Käytetyt varusohjelmistot voidaan korvata avoimen lähdekoodin ratkaisuilla, mutta se voi vaatia merkittävästi asiantuntijatyötä.
  • Rajapintojen (API) kanssa noudatetaan samaa avoimen lähdekoodin periaatetta, kuin muiden hankkeen tuotoksien kanssa. Rajapinnat toteutetaan niin, että riippuvuuksia kaupallisiin rajapinnan hallintatyökaluihin ei ole (esim. API GW tai API management tuotteet).
  • DigiOne hankkeen aikana luodaan avoimen lähdekoodin hallintamalli, jonka puitteissa päätetään avoimeen lähdekoodiin ja rajapintoihin liittyvistä operatiivisista päätöksistä/muutoksista sekä edistetään tiedon jakamista ja ekosysteemin muodostumista.
  • Ekosysteemin osapuolille muodostetaan kehitystyöryhmiä, joihin osallistumalla kunnat ja palveluntuottajat ja muut alan toimijat pystyvät vaikuttamaan uusien ja olemassa olevien rajapintojen kehittämiseen. Kehitysryhmien tulee noudattaa ohjausryhmän määrittämiä strategisia linjauksia.

Yhteyshenkilöt

ICT-hankepäällikkö
Jouni Kilpi
jouni.kilpi@vantaa.fi

Hankkeen kokonaisarkkitehti
Tatu Ulvila
tatu.ulvila@vantaa.fi