Ekosysteemi

Ekosysteemillä tarkoitetaan tässä yhteydessä palvelualustan ympärille syntyvää toimijoiden verkostoa, jossa heidän tuottamansa data, palvelut ja osaaminen yhdistyvät kokonaisuudeksi.

DigiOne-ekosysteemin muodostavat käyttäjät, koulutuksen järjestäjät, tutkimustahot, alustan omistajat, palvelun- ja sisällöntuottajat. Lisäksi olemme tunnistaneet ison joukon muita alan toimijoita, jotka eivät teknisesti liity palvelualustaan tai käytä sitä, mutta ovat tärkeitä sidosryhmiä ekosysteemin onnistumiselle.

Tavoitteena on synnyttää ekosysteemi, joka hyödyttää kaikkia siihen liittyviä toimijoita. Toimivassa ekosysteemissä jokainen ekosysteemin osapuoli kokee saavansa ekosysteemistä enemmän hyötyjä, kuin hän antaa sinne panoksia. Seuraavassa kuvassa on hyötyjä ja panoksia tarkasteltu ekosysteemin eri toimijoiden näkökulmasta.

Yhteyshenkilöt

Ekosysteemiyhteistyö
Kirsi Lehto
kirsi.lehto@vantaa.fi

Käyttäjät ja tutkimustahot
Anna Österman
anna.osterman@vantaa.fi

Koulutuksen järjestäjät /
Tieran myynti
Mika Virtanen
mika.virtanen@tiera.fi

Palvelun- ja sisällöntuottajat
Maria Nevala
maria.nevala@vantaa.fi

Ekosysteemin pelisäännöt

Ekosysteemin pelisäännöissä kuvataan mm. ekosysteemin tavoitteita, vaatimuksia ja hyötyjä sekä tietojen käsittelyyn ja kehittämiseen liittyviä linjauksia. 

Pelisäännöistä on julkaistu uusin versio 2.0. Seuraava versio julkaistaan vuoden 2023 aikana.

DigiOne-ekosysteemin pelisäännöt versio 2.0 (pdf-tiedosto)

Ekosysteemin osapuolet

Käyttäjät

DigiOnen käyttäjiä ovat oppijat ja heidän huoltajansa, opettajat, rehtorit, muu koulujen ja oppilaitosten henkilökunta sekä opetustoimen hallinnossa työskentelevät.

DigiOne tarjoaa oppijoille oppimiseen innostavan, laadukkaan ja yhdenvertaisen oppimispolun. Oppimista innostaa ja motivoi esimerkiksi DigiOnen mahdollistama yksilöllisen oppimispolun rakentaminen sekä palvelun- ja sisällön tuottajien luomat palvelut ja oppimateriaalit. Yksilölliset opinpolut ja oppijoiden henkilökohtainen tukeminen edistävät yhdenvertaisuuden toteutumista oppija lähtökohdista riippumatta.   

DigiOnen arvolupauksena on käyttäjäystävälliset palvelut, jotka sujuvoittavat arkea. DigiOne muun muassa tuottaa tietoa oppimisesta ja koulunkäynnistä sekä yksilö- että ryhmätasolla. Tämä tieto hyödyttää oppijaa ja heidän huoltajaansa, opettajia, rehtoria ja opetustoimen johtoa. Muita esimerkkejä käyttäjäystävällisyydestä ovat opetuksen suunnittelua ja arviointia varten kehitettävät palvelut. Tarkoituksena on, että DigiOnen palveluilla opetussuunnitelman mukaisen opetuksen suunnittelu helpottuu ja kehittyy sekä sisällöllisestä että vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta.  

Hallinnon ja johdon näkökulmasta DigiOne alusta kokoaa, tarjoaa ja yhtenäistää tietoa erilaisiin tiedolla johtamisen palveluihin. Tehokkaat tiedolla johtamisen palvelut parantavat prosessien ja palvelujen tehokkuutta. Pitkän tähtäimen visiona on, että DigiOne mahdollistaa paremmat oppimistulokset ja hyvinvoivan oppija- ja opetusyhteisön.  

Koulutuksen järjestäjät

Koulutuksen järjestäjiä ovat palvelualustaan liittyvät kunnat sekä valtion koulut ja oppilaitokset, yksityiset yhteisöt sekä säätiöt, joilla on opetuksen järjestämislupa. Lukiokoulutuksessa opetuksen järjestäjänä voi toimia myös kuntayhtymä tai rekisteröity yhteisö.

DigiOne tarjoaa koulutuksen järjestäjälle oppimisen, hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen palvelut kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. DigiOne luo yhdenvertaiset lähtökohdat kaikille oppijoille. Alusta tukee opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppimista sekä sujuvoittaa hallinnon prosesseja. Lisäksi DigiOne tarjoaa opetuksen järjestäjille yhteiset puitteet ja pelisäännöt. 

DigiOnen kehitystyön kulmakivenä on erilaisten kuntaprofiilien sekä opetuksen järjestäjien erilaisten lähtökohtien ja taustojen tunnistaminen. Erilaisten tarpeiden huomioiminen on elintärkeää, jotta ekosysteemi ja kehitettävä palvelukokonaisuus tukevat kaikkien opetuksen järjestäjien perustyötä ja palveluiden kehittämistä. Olemassa olevat järjestelmät, palvelusopimukset ja hankinta-aikataulut huomioidaan sopivan liittymisaikataulun mahdollistamiseksi. Tiivis yhteistyö takaa avoimen vuoropuhelun ja kokemusten vaihdon. Yhteistyö ulottuu myös keskeisiin sidosryhmiin ja muihin taustatahoihin.

Koulutuksen järjestäjien parissa tehtävä työ linkittyy tiiviisti myös alustan omistajuuteen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada DigiOneen mukaan kaikki halukkaat kunnat ja varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät. DigiOnessa panostetaan kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien aktiiviseen viestintään, tukemiseen ja sitouttamiseen päätöksenteossa. Valmistelevien toimenpiteiden ja aikataulutuksen suunnitteluun sekä opetuksen järjestäjien osallistaminen on kaikissa kehityksen vaiheissa tärkeää. Koulutuksen järjestäjille tarjotaan kaikki mahdollinen tieto, tuki ja osaaminen, jotta niillä on valmius liittyä DigiOneen.

Tutkimustahot

Palvelualustan tutkimustahoihin kuuluvat esimerkiksi yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. 

DigiOne tarjoaa tutkimustahoille käyttäjäystävällisesti reaaliaikaista ja monipuolista oppimisesta ja hyvinvoinnista kertyvää aineistoa. DigiOne mahdollistaa tutkimustiedon nopeamman palautumisen opetuksen järjestäjälle, jolloin tuloksia voidaan käyttää aiempaa tehokkaammin. Tavoitteena on parantaa oppimisen ja opetuksen kehittämistä sekä helpottaa tiedolla johtamista.

DigiOnen avulla on nykyistä vaivattomampaa kerätä objektiivista tietoa oppijoiden osaamisesta suhteessa opetussuunnitelmaan. Lisäksi DigiOne tarjoaa alustan kansalliselle tiedonkeruulle ja mahdollistaa esimerkiksi opetussuunnitelmien toteutumiseen liittyvät tutkimukset. DigiOne mahdollistaa myös erilaisten oppimiskäyttöön tehtyjen sovellusten integroimisen alustalle sekä näistä kertyvän datan hyötykäytön ja yhdistämisen muuhun dataan.

Tarkoituksena on rakentaa tutkijayhteisö osaksi ekosysteemiä, jolloin DigiOne auttaa tutkijayhteisöjä myös verkostoitumaan. Verkostosta on hyötyä esimerkiksi uusien ideoiden ja näkökulmien löytämisessä sekä oman toiminnan kehittämisessä. 

Sisällöntuottajat

Palvelualustan sisällöntuottajia ovat muun muassa kaupalliset toimijat, kuten kustantajat ja muut oppimateriaalien ja pelien tuottajat, sekä ei-kaupalliset tuottajat ja jakelijat.

Tavoitteena on liittää oppimateriaali ja sen julkaisualustana oleva palvelu kiinteästi opetuksen suunnitteluun. Oppimateriaalien ja oppimisympäristöpalveluiden yhteentoimivuutta kehittämällä voidaan parantaa käyttäjäkokemusta ja saada tietoa oppimisen etenemisestä.

Tulevaisuudessa DigiOne tarjoaa sisällöntuottajille helpon keinon jakaa ja kehittää sisältöä oppimiseen ja hyvinvointiin sekä saavuttaa paljon asiakkaita kerralla. Sisällön jakaminen on tehty helpoksi, jolloin sisällöntuottajat pystyvät keskittymään sisällön kehittämiseen. Kehittämisessä on mahdollista hyödyntää palvelualustan ydintietoja yhteisten pelisääntöjen mahdollistamissa rajoissa. Sisällöntuottamisen kehittäminen tai kauppapaikka eivät kuulu 2020–2023 hankkeen aikaiseen laajuuteen, mutta tiedon yhteentoimivuus ja jatkokehittäminen huomioidaan jo hankevaiheessa.

Palveluntuottajat

Palvelualustan palveluntuottajia ovat yritykset ja julkisen hallinnon digitaalisten palveluiden tuottajat.

Palveluntuottajille DigiOne on kustannustehokas keino jakaa ja kehittää palveluita koko ekosysteemille. Tietosuojaan, tietoturvaan ja hankintaan liittyvät sopimusmallit ja pelisäännöt ovat valmiina, mikä säästää aikaa ja resursseja. DigiOnen palvelualusta mahdollistaa kolmannen osapuolen palveluiden saumattoman integroitumisen asiakkaiden tekniseen arkkitehtuuriin. Palveluiden käyttöönotto on pitkälle valmisteltu palvelun liittyessä ekosysteemiin, joten erillisiä käyttöönottoja ei tarvitse tehdä eri asiakkaiden kohdalla. Palvelun yhteensopivuus asiakkaan teknisen ympäristön kanssa on varmistettu DigiOnen toimesta.

Alusta tuo yhteen palveluiden tuottajat ja asiakkaat. DigiOnen kautta on mahdollista saavuttaa paljon asiakkaita kerralla. DigiOnen kautta palveluiden tuottajat saavat siis taloudellista hyötyä. Lisäksi DigiOne mahdollistaa nopeat kokeilut ja palautteen sekä palvelualustan ydintietojen hyödyntämisen DigiOnen hiekkalaatikon avulla. Palveluntuottajille luodaan ekosysteemissä yhteisöllinen toimintamalli, joka mahdollistaa palvelualustan yhteiskehittämisen ja yhteisöllisen tuen omien ratkaisujen kehittämiselle. Haluamme kannustaa palveluntuottajia keskinäiseen yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen.

Omistajat

Espoon, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Kuntien Tiera ovat sopineet allianssin kaltaisesta yhteistyösopimuksesta. Yhteistyösopimuksessa mukana olevat toimijat ovat mukana hankkeessa 2020–2023 yhteisvastuullisesti. Hankkeen tavoitteena ei ole voiton tuottaminen, vaan luoda kasvatuksen ja koulutuksen palvelujen tuottamista helpottava palvelualusta ja sen ympärille rakentuva ekosysteemi. Hankkeen isäntäkuntana toimii Vantaan kaupunki.

Palvelualustan omistajilla on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa palvelualustan ja ekosysteemin pelisääntöihin ja olla mukana ohjaamassa ja linjaamassa kehityksen painopisteitä. Omistajat saavat IPR-oikeudet kaikkiin hankkeen aikana itse kehitettäviin palveluihin (Omat palvelut) ja ovat  mukana luomassa koulutusalalle vakiintuneita toimintatapoja ja standardeja. Omistajien tavoitteena on toimia Suomessa edelläkävijänä ja myöhemmin myös suunnannäyttäjänä kansainvälisellä tasolla. Kun hanke päättyy vuonna 2023, palvelualustan omistajuus ja ekosysteemin koordinointivastuu siirtyvät Kuntien Tieralle.

Ekosysteemin pelisäännöt

Ekosysteemin pelisäännöt luovat puitteet toimintaympäristön syntymiselle ja edesauttavat  yhteistyön toteutumista. Ekosysteemin pelisäännöissä kuvataan mm. ekosysteemin tavoitteita, vaatimuksia ja hyötyjä sekä tietojen käsittelyyn ja kehittämiseen liittyviä linjauksia. Eri osapuolten välisissä sopimuksissa määritellään tarkemmin osapuolten vastuut ja velvollisuudet.

Pelisääntöjen tavoitteena on luoda kaikille osapuolille luotettava ja reilu ekosysteemi, jossa on tilaa myös joustavuudelle ja innovatiivisuudelle. Lainsäädännön muuttuessa pelisääntöjä on oikeus tarkistaa muutosten perusteella. Lisäksi pelisääntöjä arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa yhdessä ekosysteemin toimijoiden kanssa.

Ekosysteemin pelisäännöt käsittelevät otsikkotasolla näitä aiheita:

1. DigiOne-ekosysteemin tarkoitus
2. Mitä ekosysteemissä toimiminen edellyttää?
3. Avoin ja ajantasainen viestintä toiminnan lähtökohtana
4. Hankintamenettelyillä tuetaan ekosysteemin toimintaa
5. Ekosysteemiin liittymisen ehdot eri toimijoille
6. Tietosuoja- ja tietoturva-asiat huomioidaan kaikilla tasoilla
7. Omien tietojen hallinta
8. Tiedon käyttö ja luovuttaminen
9. DigiOne-palveluiden ja sisältöjen kehittäminen

Voit tutustua pelisääntöihin kokonaisuudessaan alla olevasta tiedostosta:
DigiOne-ekosysteemin pelisäännöt versio 2.0 (pdf-tiedosto)

Yhteyshenkilöt

Ekosysteemiyhteistyö
Kirsi Lehto
kirsi.lehto@vantaa.fi

Käyttäjät ja tutkimustahot
Anna Österman
anna.osterman@vantaa.fi

Koulutuksen järjestäjät /
Tieran myynti
Mika Virtanen
mika.virtanen@tiera.fi

Palvelun- ja sisällöntuottajat
Maria Nevala
maria.nevala@vantaa.fi

Haluatko tietää vielä lisää?

Olemme koonneet listan useimmin kysytyistä kysymyksistä.
Siirry UKK-sivulle

Ekosysteemin pelisäännöt

Ekosysteemin pelisäännöissä kuvataan mm. ekosysteemin tavoitteita, vaatimuksia ja hyötyjä sekä tietojen käsittelyyn ja kehittämiseen liittyviä linjauksia. 

Pelisäännöistä on julkaistu uusin versio 2.0. Seuraava versio julkaistaan vuoden 2023 aikana.

DigiOne-ekosysteemin pelisäännöt versio 2.0 (pdf-tiedosto)