Kodin ja koulun sujuva vuorovaikutus ja yhteistyö

Jasmina Järveläinen

Jasmina Järveläinen

Tuoteomistaja

Keppihevonen nojaa pulpettia vasten

Yksi Digione-vaikutteisista kaupallisista palveluista on Kodin ja koulun yhteistyön palvelu. Palvelun kilpailutus alkaa tänä keväänä, ja tämän vuoden lopussa tiedetään, minkä toimittajan kanssa palvelua aletaan kehittää. Tällä hetkellä viimeistelemme palvelulle asetettuja vaatimuksia siitä, mitä tämä palvelu tulee minimissään sisältämään. Hankittavan palvelukokonaisuuden tulee toimia saumattomana osana niitä prosesseja, joissa kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja viestintää tarvitaan ja joissa sitä tapahtuu.

Oleellista onkin miettiä, mihin kaikkiin DigiOnessa tapahtuviin prosesseihin viestintä kytkeytyy, ja miten esimerkiksi vähennetään turhia manuaalisia työvaiheita. Kodin ja koulun välinen viestintä ei ole pelkästään viestin kirjoittamista ja lähettämistä. Viestintää voisi esimerkiksi tapahtua vaikkapa automaattisina herätteinä silloin, kun halutaan muistuttaa valinnaisainehakujen alkamisesta tai hakuajan loppumisen lähestyessä. Entä millaista koulujen kriisiviestinnän tulisi olla, jotta viesti erottuisi muusta arkiviestinnästä ja se tavoittaisi nopeasti tarvittavat henkilöt? Sähköisen palvelun toiminnallisten ominaisuuksien kehittämisen lisäksi kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseen liittyy vahvasti myös toimintakulttuurin muutos.

Kodin ja koulun yhteistyö osana toiminnan muutosta

Toiminnan muutos on keskeinen osa Digione-hanketta ja vuorovaikutuksen sujuvuus yksi toiminnan muutoksen kriittisistä menestystekijöistä. Oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen on kaiken ytimenä ja opetussuunnitelma on vahvasti läsnä. Erityisesti opetussuunnitelman asettamien tavoitteiden ja arvioinnin ymmärretyksi ja näkyväksi tekeminen on keskeisenä osana kodin ja koulun yhteistyön palvelukokonaisuutta. Huoltajien tulee mm. ymmärtää, millaisia oppimis- ja kehittymistavoitteita koulu asettaa lapselle. Toimivan, nykyaikaisen ja manuaalista työtä vähentävän viestinnän ansiosta opettajan aikaa vapautuu oppijan kohtaamiseen ja yksilölliseen tukemiseen.

Tavoitteena positiivinen ja vahvuuksia korostava viestintä

Oppijalle palautteen saanti on merkittävässä roolissa kehittymisen kannalta. Tulevan palvelun kautta oppija saisi palautetta ja tukea oppimiseen, kasvamiseen ja hyvinvointiin. Tavoitteena on, että palvelun myötä oppija voisi asettaa tavoitteita opinpolulleen sekä seurata omaa kehittymistään. Kodin ja koulun välisen yhteistyön tulee olla myös kannustavaa ja oppijan kehitystä myönteisesti kuvaavaa. Yksi tärkeä seikka tulevaa palvelua kehitettäessä onkin miettiä, miten myös positiivinen ja vahvuuksia korostava viestintä saadaan osaksi koulun arkea.

Kehitettävä palvelu tarjoaisi huoltajalle mahdollisuuden seurata lapsen kehittymistä ja kasvua oppijana. On tärkeää luoda toimintakulttuuri, jossa huoltajat kokevat olevansa tärkeä osa lapsensa opinpolkua. Viestinnän tulee kasvattaa huoltajan ymmärrystä lapsensa koulun toiminnasta ja tavoitteista. Huoltajille tulee tarjota tilaisuus oppijan, luokan sekä koko kouluyhteisön työskentelyyn osallistumiseen. Kuitenkin on tärkeää huomioida, että huoltaja saa vain niitä viestejä, jotka ovat hänelle tarpeellisia. Viestitulvaan hukkuminen ei edistä toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä. Huoltajan roolia kasvatuskumppanuudessa ei voi liikaa korostaa. Tulevan palvelun tavoitteena onkin opastaa huoltajaa tässä roolissa. Se esimerkiksi muistuttaisi, kun huoltajan hyväksyntää tarvitaan tai on aika tehdä lapsen koulunkäyntiin liittyviä valintoja.

Kodin ja koulun yhteistyön palvelukokonaisuus on todella laaja. Pelkästään kehittäjäkunnissa on oppijoita noin 163 000. Tärkeänä osana palvelun kehitystä onkin esimerkiksi tulevien käyttäjien toiveiden ja ajatusten kuuleminen. Olemme saaneet erinomaista apua kehittämistyöhön muun muassa vanhempainyhdistyksiltä sekä yksittäisiltä huoltajilta huoltajatyöpajoissa.

Tasa-arvoa viestinnällä

Opetussuunnitelmassa todetaan, että kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. Kuitenkin omien kokemusteni mukaan yhteistyö ja viestintä ei aina toteudu tasavertaisesti. Joissakin kouluissa ja yksittäisissä luokissa yhteistyö ja viestintä on aktiivista ja informatiivista, joissakin viestintää tai mahdollisuuksia yhteistyöhön ei välttämättä ole tarpeeksi. Toimivan ja käyttökokemukseltaan miellyttävän Kodin ja koulun yhteistyö -palvelukokonaisuuden yhtenä tavoitteena onkin tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet toimia osana kasvatusyhteistyötä ja koulun toimintaa. Ei ajatella enää: ”Kun sieltä ei mitään kuulu, niin kaikki on varmaankin ihan ok”.


Kirjoittajasta


Jasmina Järveläinen toimii DigiOne-hankkeessa Tampereen kaupungin hankepäällikkönä. Hän on koulutukseltaan tuotantotalouden insinööri (AMK) sekä luokanopettaja. Insinöörinä Jasmina on työskennellyt viisi kesää mm. taloushallinnon ja työnjohdon parissa. Luokanopettajana hän on työskennellyt vuodesta 2017 luotsaten luokkansa kolmosluokalta kuudennelle luokalle sekä toiminut myös koulunsa TVT-vastaavana. 

Jasmina kokee luokanopettajan työn todella mielekkääksi, mutta DigiOneen mukaan lähtemisestä hän ei voinut kieltäytyä. Hän odottaa hankkeen olevan merkityksellinen ja hyödyllinen kaikille koulutusalan toimijoille sekä sen aikaansaavan tarpeellisia muutoksia. Jasminan positiivista ajattelutapaa kuvastaa hänen mottonsa: ”What we see depends mainly on what we look for.”