Kohti parempaa opetuksen suunnittelua ja oppimista

Markus Humaloja

Markus Humaloja

Tuoteomistaja

Opettaja opettaa luokan edessä

DigiOne-hankkeessa valmistellaan Opetuksen suunnitteluun ja arvioinnin dokumentointi -palvelun (OSAD) hankintaa, jolla on merkittävä rooli toiminnanmuutoksen tavoitteiden saavuttamisessa. Uudessa palvelussa opetussuunnitelma tuodaan opettajan työn tueksi ja oppimisen tuki osaksi opetuksen suunnittelua. Opettaja voi myös hyödyntää palvelussa olevaa tietoa opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tukena. Palvelussa syntyvä tieto luo myös täysin uusia mahdollisuuksia tiedolla johtamiseen kaikilla toiminnan tasoilla, oppijasta koulutuksen järjestäjään. Sähköisen palvelun avulla ja opettajan työprosesseja kehittämällä voidaan lisäksi säästää työaikaa.

Olemme DigiOne-hankkeessa lähes kahden vuoden ajan työstäneet ajatusta opetussuunnitelman tuomisesta sähköiseen palveluun opettajan työn tueksi. Kartoittaaksemme opettajien tarpeita liittyen opetuksen suunnitteluun ja oppimisen tukemiseen, olemme osallistaneet suuren joukon opettajia eri kaupungeista ja kouluista. Esitän tässä tekstissä matkan varrelta kertyneitä opettajien kommentteja ja ideoita opetuksen suunnittelun näkökulmasta.

Opettajan työn tukeminen opetussuunnitelman avulla

Opetussuunnitelmat ohjaavat opetuksen järjestämistä monitasoisesti ja tarjoavat hyviä käytäntöjä opetuksen arjen järjestämiseen. Opetussuunnitelman pohjalta asetetut oppiaineiden tavoitteet ohjaavat opetutusta, arviointia sekä oppijan tietojen ja taitojen kehittymistä. Nyt kehitettävään OSAD-palveluun opetussuunnitelma tuodaan ePerusteet-järjestelmästä opettajan työn tueksi. Palvelussa opettajien tekemät suunnitelmat rakentuvat opetussuunnitelman oppiaineille asettaman rakenteen mukaisesti ja opettaja suunnittelee oppiaineen tai opintojakson opetuksen ja arvioinnin järjestelmässä olevan opetussuunnitelmatiedon avulla. Tutkimme myös olisiko palvelussa mahdollista jakaa tehtyjä suunnitelmia opettajien välillä. Suunnitelmien jakamisen avulla opettaja voisi löytää hyviä ideoita opetuksen suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen sekä arvioinnin toteuttamiseen.

”Minulla on välillä epämääräinen tunne, vastaako opetukseni opetussuunnitelmaa. Punaisen langan löytäminen opetuksen tavoitteista on välillä vaikeaa. Tuntuu, että teen arviointia edelleen samalla tapaa kuin viimeiset kaksikymmentä vuotta. Arvioinnin kytkeminen nykyiseen opetussuunnitelmaan vaatii minulta vielä opettelua. On hämmentävää huomata, että arviointini ei ole linjassa edes oman koulun opettajan kanssa.”

”Lukiossa opetussuunnitelman tuomat muutokset ovat selkeyttäneet opetuksen suunnittelua. Arviointia on käsitelty paljon lukiotasolla viimeiset 5 vuotta. Sähköiset kokeet ovat muuttaneet opetusta. Yhä enemmän opettajat ovat siirtyneet formatiiviseen arviointiin.”

”En ole keksinyt luontevaa tapaa tiedottaa huoltajia oppimisen tavoitteista ja opintojen etenemisestä. Usein yhteydenotot tapahtuvatkin vasta kun jotain on jo vialla.”

”Tahtoisin, että oppilaat voisivat jotenkin helposti seurata omien opiskelujen edistymistä, niin että se olisi mahdollisimman havainnollisessa muodossa. Minulle on tärkeää vapaus toteuttaa opetusta omalla laillani, mutta tahdon myös näyttää kuinka erilaisinkin tavoin toteutamme kollegoideni kanssa samoja tavoitteita.”

Opetuksen suunnittelun muodostaman tiedon avulla voidaan toteuttaa myös aiempaa paremmin opetussuunnitelmien peräänkuuluttamaa avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuuden periaatetta. Opettajan palveluun tekemän suunnitelman perusteella oppijalle ja huoltajalle voidaan esittää opetuksen tavoitteet, arvioinnin perusteet ja keinot sekä kuinka oppiminen kunkin oppijan kohdalla etenee.

Suunnitellun oppimisen tuen toteuttaminen

”Olen välillä vähän hukassa, mitä tukea minun odotetaan antavan tai miten sen tekisin. Useasti minulle tulee tunne, että jotain hommaa tehdessäni teen turhaa työtä, keksin pyörää uudestaan. Someone MUST have done this already… esimerkiksi, kun minun pitäisi eriyttää opetuksen sisältöjä painoalueittain oppimiseen.”

”Törmään jatkuvasti tilanteisiin, että minun olisi pitänyt miettiä oppitunnille eriyttämisen keinot, jotta jokaisella olisi mahdollisuus opiskella. Välillä arjen kiireen keskellä on vaikeaa löytää tarvitsemani tieto tai kirjaamispaikka jollekin toimenpiteelle, ja sitten asia jääkin hoitamatta. Vaikka arjessa toteutan erityistä tukea paljon, en saa sitä kirjattua etukäteen enkä edes toteutuneeksi. Dokumentointi jää tekemättä arjen kiireissä.”

Oppimisen tuki on osa laadukasta opetusta. Suunnitellun oppimisen tuen tuominen kiinteäksi osaksi oppimiskokonaisuuden suunnittelua mahdollistaa oppijoiden yksilöllisten oppimispolkujen syntymisen. Näin voidaan myös tuottaa tietoa saadun tuen vaikutuksista ja sitä voidaan hyödyntää jatkossa tuen suunnittelussa.

Opettajan työajan hallinta

”Koen, että minulla menee nykyään niin paljon aikaa kaikkeen muuhun kuin opettamiseen. Opetukseen käytettävää aikaa menee hukkaan, ja oma sekä oppilaiden keskittyminen herpaantuu, kun joudun kirjautumaan yhteen, toiseen, kolmanteen palveluun… jos loppupelissä toimiikaan tänään.”

”Välillä tuntuu, että jään oppilaan ongelmia ratkoessani yksin, ja turhaan huutelen apua.”

”Kun minulle tulee uusi oppilas, en saa hänen kanssaan aloittaessani tarpeellisia tietoja kuten kodin yhteystietoja, tuen kuvauksia tai edes tietoa mitä opintoja hänellä on suoritettuna.”

DigiOne-palveluissa opettajan jokapäiväisiä työnkulkuja keskitetään, mikä helpottaa arjen työn tekemistä. Opetuksen työprosessit virtaviivaistuvat ja opettaja saa tietoa työtehtävien suorittamisen tueksi. Tarjoamalla erilaisissa työtehtävissä tarvittavia tietoja aikaisempaa laajemmin, voidaan opettajan työtä helpottaa ja nopeuttaa esimerkiksi aikaa vievissä tehtävissä, kuten läsnäolotietojen ja annetun tuen kirjaamisessa sekä erilaisten suunnitelmien, hakemusten ja suostumusten tekemisessä.

Palvelun kilpailutus

Oppimisen suunnittelu ja arvioinnin dokumentointi -palvelun hankintaa valmistellaan kevään ajan yhdessä DigiOnen kehittäjäkuntien asiantuntijoiden kanssa, ja palvelun kilpailutus on tarkoitus julkistaa kesä–heinäkuun vaihteessa. Hankittavan palvelun käyttäjinä ensimmäisessä vaiheessa tulee olemaan yli 10 000 opettajaa. Lisäksi palvelun tuottamista hyödyistä pääsee nauttimaan yli 165 000 oppijaa sekä heidän huoltajaansa.

Toiminnalliset tavoitteet 


OSAD-palvelu tukee niitä pedagogisia käytäntöjä, joiden avulla voidaan saavuttaa DigiOne-hankkeelle asetettuja toiminnallisia tavoitteita:

  • Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen tukeminen ja arvioinnin yhdenmukaistaminen
  • Opetussuunnitelman, oppimistavoitteiden ja arviointikäytänteiden näkyväksi tekeminen oppijoille ja huoltajille
  • Yhdenvertaisemmat mahdollisuudet oppimiseen ja hyvinvointiin
  • Yksilöllisemmät oppimispolut ja paremmat oppimistulokset
  • Tieto kulkee oppijan mukana
  • Tiedolla johtamisen hyödyntäminen aiempaa enemmän


Kirjoittajasta

Markus Humaloja

Markus Humaloja on toiminut luokanopettajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä osallistunut teknologia-avusteisen opetuksen ja oppimisen kehittämiseen lähes viidentoista vuoden ajan. Hänen opettajuus on rakentunut Flipped learning -käsitteen mukaisen oppijoita osallistavan oppimiskulttuurin vaalimiseen. Tämä työ on viime aikoina herättänyt laajaa kiinnostusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Markus kokee olevansa etuoikeutettu saadessaan työskennellä kunnissa ja kouluissa, joissa opetuksen kehittämistä on tuettu ja kannustettu. Hän näkee tulevaisuuden suurena mahdollisuutena oppimiselle ja uskoo teknologian mahdollistavan rajattomat oppimismahdollisuudet.

DigiOne-hankkeessa Markus toimii pedagogisena asiantuntijana ja vastaa ekosysteemin kehittämisestä palvelun ja sisällöntuottajien osalta. Hän ollut DigiOne-hankkeessa mukana hankkeen esiselvityksestä lähtien ja sen myötä hän on perehtynyt hankkeen laajaan kokonaisuuteen. DigiOne-hankkeen askel kohti oppimisen alustaratkaisua on Markukselle opetuksen ja oppimiskulttuurin kehittäjänä erittäin innostava työsarka.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista