Lahtis och Jyväskylä går med i utbildningens projekt DigiOne

Syftet med DigiOne är att skapa en nationell digital serviceplattform för tjänster inom lärande och utbildning. I november 2020 offentliggjordes samarbetet DigiOne som omfattar städerna Vanda, Esbo, Tammerfors, Åbo och Uleåborg samt Kuntien Tiera. Städerna Lahtis och Jyväskylä ansluter sig nu också till projektet.

Nationellt sett är det fråga om ett mycket betydande projekt eftersom de kommuner som nu är med i projektet omfattar över 25 % av Finlands befolkning. Utgångspunkten är att alla andra intresserade kommuner kan ansluta sig till projektet senare. DigiOne har också inlett ett samarbete med Kommunförbundet. Genom samarbetet eftersträvar man att kunna sprida kunskap om DigiOne i kommunerna, påverka och samarbeta på nationell nivå och bygga upp samarbetsnätverk.

DigiOne fokuserar på den lärande. I projektet strävar man efter att stödja lärandet och välbefinnandet hos den lärande, vilket konkretiseras i målet att producera utbildningstjänster med god kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt. I projektet bygger man upp en digital serviceplattform och ett utbildningsekosystem baserat på plattformekonomin. Plattformmodellen möjliggör växelverkan och samarbete mellan ekosystemets aktörer genom de tjänster som utvecklas och den information som samlas på plattformen. De tjänster som behövs i undervisningen och utbildningen integreras i den digitala serviceplattformen till en användarvänlig helhet.

”Inom den grundläggande utbildningen i Lahtis välkomnar vi varmt att DigiOne medför moderna verktyg för lärande och kommunikation som gör det möjligt för läraren och eleven att med en inloggning och ett användargränssnitt få tillgång till de verktyg som de behöver i sitt arbete, säger Lassi Kilponen, direktör för utbildning och småbarnspedagogik inom den grundläggande utbildningen i Lahtis.

Projektet pågår fram till slutet av år 2023, och under projektet utvecklas tjänsterna inom grundskolan och gymnasiet. I planeringen av den digitala serviceplattformen beaktas dessutom småbarnspedagogiken och yrkesutbildningen, eftersom syftet är att vid ett senare skede också ansluta dem till DigiOne. Utgångspunkten är att alla intresserade utbildningsanordnare, kommersiella serviceproducenter och andra aktörer inom utbildningsområdet kan ansluta sig till DigiOnes serviceplattform gradvis.

När staten och Finlands över 300 utbildningsanordnare alla använder sina egna informationssystem uppstår det inte synergier och samverkande effekter. Med hjälp av en gemensam serviceplattform och ett gemensamt ekosystem för utbildningsanordnare och kommersiella aktörer kan man på ett kostnadseffektivt sätt skapa en helhet som betjänar både nutida och framtida behov, en unik helhet som i dagens läge inte förekommer någon annanstans globalt sett. 

” Det är mycket glädjande för oss att bli en del av DigiOne gemenskapen. Vi får vara med i årtiondets viktigaste utvecklingsarbete inom utbildningen. Hos oss i Lahtis är DigiOne nu en spetsåtgärd i stadens strategi, summerar Kilponen från Lahtis.

”De största utmaningarna inom teknologianvändningen kan lösas genom ett omfattande samarbete mellan utbildningsanordnarna. Ensam kommer man ingen vart när det gäller större frågor. De rätta frågorna tas upp i projektet DigiOne. Syftet är att till exempel minska utspridd information och service samt överlappande arbete. Genom att utveckla användarvänliga och lättillgängliga tjänster för kommuninvånarna främjar vi också jämlikheten. 

Jyväskylä stad vill aktivt stödja det nationellt viktiga utvecklingsarbetet och också tillföra sitt eget kunnande till gemenskapen. Tillsammans är vi mer”, konstaterar Jarkko Lampinen från småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens tjänster i Jyväskylä.

Kommunförbundet DigiOnes huvudsamarbetspartner

Det är mycket viktigt för DigiOne och Kommunförbundet att vara med och utveckla framtidens undervisning och få med Finlands alla aktörer inom undervisnings- och utbildningsområdet i utvecklingsarbetet. Kommunförbundet har en viktig roll i att få med alla kommuner i det gemensamma utbildningsekosystemet.

Kommunförbundet representerar kommunerna i uppbyggandet av samarbetsnätverk

Kommunförbundet och DigiOne har en bred tillgång till synergimöjligheter i form av t.ex. sakkunnig- och ekosystemsamarbete. Kommunförbundet sammanför olika aktörer och nätverk, vilka också är till nytta i DigiOnes utvecklingsarbete. Sju utvecklarstäder, Kuntien Tiera och Kommunförbundet vill tillsammans inverka på den framtida undervisningen och lagstiftningen på nationell nivå.

”Vi tycker det är viktigt att DigiOne ger möjlighet till gemensamma lösningar i framtiden inom hela det kommunala fältet. På så sätt undviker vi en situation där kommunerna ensamma blir tvungna att utveckla egna regionala lösningar”, konstaterar Tainio.

”Partnerskapet med Kommunförbundet stärker ytterligare samarbetet inom det kommunala fältet”, säger Ilkka Kalo, direktör för den grundläggande utbildningen i Vanda stad och ansvarig direktör för projektet DigiOne. 

Målet är att förbättra förutsättningarna för lärande och minska ojämlikhet hos barn och unga

”Vi håller på att bygga upp ett unikt utbildningsekosystem baserat på plattformekonomin som inte finns någon annanstans, varken i Finland eller ute i världen, och som utformas av användarna samt offentliga och kommersiella aktörer tillsammans. Med hjälp av de datamodeller som skapats och gränssnitt som standardiserats i DigiOne utformar vi ett enhetligt tillvägagångssätt på nationell nivå”, säger Kirsi Lehto, DigiOne projektdirektör.

”I framtiden kan det uppstå nya och innovativa tjänster på plattformen som vi inte ens kan drömma om än”, fortsätter Lehto.

”Jyväskylä stad hoppas att DigiOne-projektets mål på riktigt kan uppnås genom att arbeta tillsammans.  Vi väntar på att projektet resulterar i konkreta digitala utbildningstjänster, lösningar som berör verksamhetskulturen och kunskapsledningen. Vi hoppas också att mängden överlappande arbete minskar bland annat när det gäller upphandlingar, integrationer, datasäkerhet och dataskydd”, säger Jarkko Lampinen från Jyväskylä.

Med hjälp av tilläggsfinansieringen som ansöks för projektet vill man ansluta småbarnspedagogiken och yrkesutbildningen till samma helhet så att tjänsterna på den digitala serviceplattformen kan byggas upp för att betjäna hela utbildningsfältet.

Ilkka Kalo, ordförande för DigiOne styrgruppen som övervakar DigiOne helheten konstaterar belåtet att projektet växer: ”Våra ursprungliga mål var mycket ambitiösa, men den slutliga sammansättningen av utvecklingskommuner överträffade alla våra förväntningar. Jag vill redan i detta skede tacka alla.”


Närmare information:


DigiOne projektdirektör
Kirsi Lehto 
tfn 050 314 2815 
kirsi.lehto@vantaa.fi 

DigiOne styrgruppens ordförande/ansvarig direktör för projektet
Ilkka Kalo 
tfn 040 707 1115  
ilkka.kalo@vantaa.fi 

Lahtis stad, servicen inom den grundläggande utbildningen, direktör för utbildning och småbarnspedagogik
Lassi Kilponen 
tfn 044 716 1328 
lassi.kilponen@lahti.fi 

Jyväskylä stad, Småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens tjänster, servicechef
Jarkko Lampinen 
tfn 050 401 0402 
jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi 

Finlands Kommunförbund rf, vice verkställande direktör
Hanna Tainio 
tfn 050 567 1624 
hanna.tainio@kuntaliitto.fi 

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista