Lupauksia parempaan kouluarkeen

Maria Nevala

Maria Nevala

DigiOnen viestintä- ja ekosysteemiasiantuntija

Tyttö iloitsee onnistumistaan oppitunnilla.

Mikä on DigiOne? Mitä hyötyä siitä on minulle? Mikä tulee muuttumaan? Tällaisiin kysymyksiin olemme hankkeessa luonnollisesti joutuneet vastaamaan. Haasteena meillä on kuitenkin ollut se, että palvelualustan arvo ja hyödyt konkretisoituvat vasta käyttöön otettavien palveluiden myötä. Olemmekin nyt halunneet kirkastaa DigiOnen eri palveluiden ja toimintamallien tuomia hyötyjä käyttäjille ja muille osapuolille arvolupausten muodossa.

Yleisesti arvolupaus muodostaa markkinoinnin kivijalan sanoittamalla asiakkaan saamat hyödyt palvelusta tai tuotteesta. Jo hankkeen alussa DigiOne-ekosysteemin eri osapuolille määriteltiin arvolupaukset, mutta usealta suunnalta nousi tarve sanoittaa konkreettisemmin DigiOnen tuoma arvo kullekin ekosysteemin osapuolelle. Samanaikaisesti syksyn 2021 aikana kilpailutettujen ja itsekehitettävien palveluiden tiimoilta on syntynyt tuhansia excel-rivejä hyvinkin tarkkoja määrityksiä, joiden myötä käyttäjälle muodostuu hyötyä ja tätä kautta myös arvoa. Olimme siis tilanteessa, jossa olimme määritelleet DigiOnea toisaalta melko abstraktilla tasolla sekä hyvinkin yksityiskohtaisella ja teknisellä tasolla. Arvolupaustyön tavoitteena olikin ymmärrettävästi kuvata DigiOnen tuottamat konkreettiset hyödyt ekosysteemin eri osapuolille.

Arvolupaus-canvas työvälineenä

Arvolupausten määrittelytyössä hyödynsimme tunnettua ja suosittua Alexander Osterwalderin laatimaa arvolupaus-canvasia (Value Proposion Canvas) muokaten sitä hieman hankkeen tarpeisiin. Määrittelytyössä meille oli tärkeää, että arvolupaukset pohjautuvat osapuolten aitoon tarpeeseen tai haasteeseen. Näin ollen halusimme ymmärtää ekosysteemin eri näkökulmia ja odotuksia, joiden pohjalta lähdimme kartoittamaan, mitkä palveluiden ominaisuudet tai uudet toimintamallit vastaisivat aitoon tarpeeseen. Useissa osallistavissa työpajoissa oli jo aiemmin kerätty paljon arvokasta tietoa, joten arvolupaustyöskentelyn yhtenä tarkoituksena oli myös organisoidusti koota tämä tieto yhteen. Kun olimme kartoittaneet ekosysteemin osapuolten tarpeet, tarkensimme niihin kohdistuvia erityisiä odotuksia ja kipupisteitä ekosysteemin osapuolen näkökulmasta. Näiden lähtökohtien pohjalta tarkastelimme, kuinka kehitettävien palveluiden määrittelyissä nämä asiat on suunniteltu ratkaistavan tai mitä erityistä toiminnan muutoksessa tulisi huomioida. Arvolupaus-canvasin avulla saimme kerättyä paljon tietoa, jonka pohjalta kiteytimme kullekin osapuolelle useita lausemuotoisia arvolupauksia. Työskentelyssä tallentui myös paljon muutakin tietoa, jota voimme jatkossa hyödyntää toiminnan kehittämisessä sekä DigiOnen viestinnässä.

Arvolupaus-canvas

Arvolupausten määrittelyssä eri osapuolten kuuleminen oli tärkeää, jotta kaikkien käyttäjien ja palveluiden näkökulmat voitiin huomioida mahdollisimman hyvin. Työskentely tapahtui ryhmäkohtaisissa työpajoissa, joissa oli mukana useita hankkeen edustajia ja tuoteomistajia sekä palveluntuottajia. Työpajoissa ja tapaamisissa kartoitimme käyttäjien, koulutuksen järjestäjien, palvelun- ja sisällöntuottajien sekä tutkimustahojen tarpeita. Koska DigiOnen käyttäjät-ryhmään kuuluu hyvin erilaisia käyttäjärooleja, tarkastelimme arvolupauksia erikseen oppijoiden, huoltajien, opettajien, rehtoreiden, koulusihteerien, pääkäyttäjien ja opetustoimen johdon näkökulmasta. Työskentelyn ohessa esittelimme myös esille nousseita havaintoja ja tuotoksia neuvonantajaryhmille, joilta saatujen kommenttien perusteella tarkensimme muodostuneita arvolupauksia.

Työskentelyn haasteet ja hyödyt

Totta kai arvolupausten määrittämisessä oli omat haasteensa. Ennen kaikkea DigiOnen moniulotteisuus ja ekosysteemin osapuolien erilaiset tarpeet ja odotukset toivat määrittelyyn useita eri näkökulmia. Toisaalta se, että DigiOne-hankkeella on useita eri ulottuvuuksia, joiden hioutuminen eheäksi yhtenäiseksi käyttäjäkokemukseksi on juuri yksi suurimmista arvontuojista kaikille osapuolille. Määrittelyssä tuli siis huomioida eri käyttäjien tarpeet, eri palveluissa tehdyt vaatimusmäärittelyt sekä mahdolliset rajoitteet tai haasteet lupausten täyttymiseksi. Meille oli hyvin tärkeää, että aidosta tarpeesta syntyneet arvolupaukset ovat realistisia ja toteutettavissa. Työskentelyn myötä syntyi myös hankkeelle selkeitä toimenpiteitä.

Yhtenä haasteena toki oli myös saada kaikki asianomaiset ”saman pöydän ääreen” samalla kun muu hanketyö pitää asiantuntijat kiireisinä. Tämä haasteen voisi toisaalta sanoa kääntyneen myös hyödyksi, sillä työskentelyn myötä hankkeen sisäinen ymmärrys asioista kirkastui. Jouduimme avaamaan ja tarkentamaan ajatuksiamme, jolloin pystyimme varmistamaan, että puhumme samoista asioista ja että näkökulmamme ja tahtotilamme ovat yhtenäiset. Lisäksi haravoimme arvolupaukset riittävän tiheällä kammalla, jottemme anna tyhjiä lupauksia.

Arvolupaukset ovat tältä erää viimeistelyä vaille valmiit. Ne tulevat sanoittamaan DigiOnen toimintaa ja tahtotilaa tulevan vuoden aikana. Toisaalta kuluvan vuoden kehitys- ja ekosysteemintyön myötä saatamme löytää vielä lukuisia arvontuojia DigiOnen osapuolille.


Kirjoittajasta

Maria Nevala on IT-kehittämisen sekatyöläinen. Taustaltaan hän on graafinen suunnittelija, joka on kartuttanut osaamistaan käyttökokemussuunnittelun ja viestinnän parissa. DigiOne hankkeessa häntä työllistää erityisesti viestinnän työtehtävät, ekosysteemityö sekä työpajojen fasilitoinnit. Marialla on yli 20 vuoden graafisen alan työkokemus erityisesti verkkosivujen suunnittelusta, ja hän on työskennellyt sekä yritysten palveluksessa, että omalla toiminimellään. Ennen DigiOne-hanketta hän on työskennellyt Vantaan tietohallinnossa mm. sähköisten asiointipalveluiden ja mobiilipalveluiden kehittämisen parissa. Hän pitää tärkeänä kaikessa suunnittelussa käyttäjälähtöisyyttä, helppokäyttöisyyttä ja hyvää käyttäjäkokemusta, sillä hyvin toimivat ja miellyttävänä pitämämme asiat tekevät arjestamme hippusen verran paremman.

 

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista