Oppijan repussa tiedot päiväkodista kouluun

Anu Parantainen

Anu Parantainen

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen kehittämispäällikkö,
DigiOne-ohjausryhmän jäsen

Tuija Rasinen

Tuija Rasinen

Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelujen kehittämispäällikkö,
DigiOne-ohjausryhmän jäsen

Iloinen poika oppitunnilla tietokoneen ääressä

Yhdenvertaisuus on keskeinen arvo niin suomalaisessa opetussuunnitelmassa kuin DigiOnen kehittämistyössäkin. Jokaista oppijaa tuetaan hänen omat lähtökohtansa huomioiden kaikilla vuosiluokilla heti perusopetuksen alkutaipaleelta lähtien. Jotta lapsi saa tarvitsemansa tuen oppimiselleen ja kasvulleen heti koulupolun alusta asti, tarvitaan jouheva ja toimiva tiedonsiirto varhaiskasvatuksesta perusopetukseen siirryttäessä.

Onko sujuva siirtyminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen mahdollinen? Meitä velvoittaa tähän jo perusopetuslaki: ”Oppimisen tukitoimien seuranta ja ohjaus on jatkuvaa ja toimii opetuksen suunnittelun ja järjestämisen perustana. Lasta/oppilasta koskevan tiedon siirron tulee olla saumatonta ja lapsen asioita edistävää huomioiden tieto- ja yksilöllisyyden suojan sekä kunnioittaen.” Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)

Kaiken oppijaa seuraavan tiedon tulee olla hänen oppimisensa ja opetuksen järjestämisensä kannalta merkityksellistä ja välttämätöntä tietoa. Lapsen tulee olla keskiössä hänen sujuvaa kasvupolkuaan tukevan järjestelmän avulla. Tämä on ollut keskeinen ajatus pohdittaessa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nivelvaihetta osana DigiOne-kehittämistyötä. Edelläkävijäkuntien varhaiskasvatus- sekä perusopetuspalvelujen edustajien sekä hallinnon ja DigiOnen tietosuoja-asiantuntijoiden keskinäisessä työryhmätyöskentelyssä lähdettiin määrittelemään sitä tietokokonaisuutta, jonka olisi välttämätöntä ja perusteltua seurata lasta hänen siirtyessään varhaiskasvatuksen palveluista kouluun. 

Siirrettävien tietojen määrittäminen kuntayhteistyönä

Kerättäessä koostetta DigiOne-edelläkävijäkunnista lapsen opinpolun ensimmäisen nivelvaiheen oppijatiedon siirron ja siihen liittyvien käytänteiden osalta, havaittiin sekä tietojen määrän että laadun kuin myös tiedonsiirtokäytäntöjen olevan hyvin monimuotoisia ja kunnasta toiseen vaihtelevia. Oppijoiden yhdenvertaisille palveluille tämä ”moninaisuus” on vähintäänkin haaste, puhumattakaan sujuvasta järjestelmien tai asianosaisten välisestä vuoropuhelusta. Tiedonsiirtoon varhaiskasvatuksesta perusopetukseen siirryttäessä näytti liittyvän myös paljon käsin tehtävää työtä paperilomakkeineen ja muistioineen. Kunnista saatuja tietoja koostettaessa siirrettävien oppijatietojen ja oppijaa koskevien asioiden siirtolista oli pitkä ja yksityiskohtainen.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nivelvaiheen ympärille koottu työryhmä ryhtyi tiivistämään siirrettävien tietojen kokonaisuutta periaatteenaan määrittää ne tiedot, jotka ovat lapsen oppimisen ja opetuksen järjestämisen kannalta merkityksellisiä ja välttämättömiä.

Lapsen perustiedot siirtyvät automaattisesti (VTJ)

  • Huoltajan/-ien tiedot huoltajalta ja perusopetusta edeltävän varhaiskasvatusyksikön tiedot oppilaaksihaun yhteydessä.
  • Lapselle määritellyn/saaman tuen taso varhaiskasvatuksessa (kolmiportaisuus) tulee näkyä lapsen tiedoissa.
  • Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät päätökset näkyvät myös siirtotiedoissa (esim. päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta).
  • Lapsen pedagogiset asiakirjat (pedagoginen selvitys, oppimissuunnitelma tms.) siirtyvät erillisinä liitteinä ja arkistoituvat kunnan omaan arkistoon. Tieto asiakirjasta ja sen sijainnista tulee näkyä lapsen tiedoissa.
  • Lapsen tiedoissa määritellään, kenellä on oikeus nähdä asiakirjat.

Huoltajia informoidaan em. asiakirjojen siirtymisestä.

On myös tärkeää tunnistaa ne varhaiskasvatuksessa olevat tiedot lapsesta, joiden ei tule siirtyä kouluun. Vain oppijan kasvulle ja oppimiselle välttämättömän ja merkityksellisen tiedon siirtyminen varhaiskasvatuksesta/esiopetuksesta tulee seurata oppijaa.  

Määrittelytyön hyödyt näkyvät myös tulevaisuudessa

DigiOnessa on rakennettu yhdenluukun ajatuksella väylää järjestelmästä toiseen useissa DigiOne-edelläkävijäkunnissa käytössä olevasta eVakasta DigiOneen. Vaikka nivelvaihetyössä oleva ”pilottijärjestelmä” eVaka, ei olekaan kaikissa edelläkävijäkunnissa käytössä, sujuvan reitin rakentaminen siitä DigiOneen tullee palvelemaan jatkossa myös muita kuntia ja koulutuksen järjestäjiä. Tällä hetkellä tehdään määrityksiä siitä, mitä tietoa varhaiskasvatuksesta voidaan siirtää, minne tieto siirretään ja miten tieto tulee näkyviin perusopetuksen puolella. Tämä määrittelytieto mukaan lukien tietosuojaratkaisut auttavat mukaan tulevia kuntia tekemään omat ratkaisunsa ja rajapinnan DigiOneen.

Lapsen sujuvan kasvun ja oppimisen polun toteutumiseksi palvelun järjestäjien, asianosaisten ja sähköisten järjestelmien välisen vuoropuhelun tulee kehittyä ja rakentua viivyttelemättä väyläksi DigiOne-palvelukokonaisuuteen

 

Kirjoittajista


Anu Parantainen on Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen kehittämispäällikkö ja myös kaupungin tietopalveluiden vastuualueen päällikkö. Taustaltaan Anu on erityisopettaja ja opinto-ohjaaja, ja on työskennellyt Turun kaupungilla erilaisissa opetuksen ja ohjauksen tehtävissä sekä kehittämistyössä jo yli 20 vuotta. Uutena alueena tiedolla johtamisen kehittäminen on tuonut uutta näkökulmaa ja osaamista tekemiseen sekä mahdollisuuden tarkastella ja kehittää asioita yhä enemmän tietoon nojaten. Anulle tärkeää on, että jokainen lapsi ja nuori saisi tukea oppimiseensa tarpeensa mukaan, ja että jokaisen koulupolku olisi mahdollisimman jouheva. Tämän hän toivoo ja uskoo DigiOnessa toteutuvan. Anu on ohjausryhmän jäsen ja vie omalta osaltaan DigiOne-kehittämistä Turussa eteenpäin.  

Tuija Rasinen työskentelee Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelujen kehittämispäällikkönä. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteen tohtori ja opettajakoulutukseltaan luokanopettaja. Tuijalla on pitkä työkokemus opetus-, koulutus- ja johtamistehtävistä Jyväskylän kaupungilla. Tämän lisäksi hänen työuralleen on sisältynyt työskentelyä opettajankoulutuksen parissa Jyväskylän yliopistossa sekä koulutusviennin asiantuntijatehtävissä EduCluster Finland Oy:n palveluksessa niin kotimaassa kuin Arabiemiraateissakin. Tuija on DigiOne-ohjausryhmän jäsen ja kuuluu myös useisiin hankkeen sidos- ja yhteistyöryhmiin.