Rima on asetettu korkealle

Juha Aho

Juha Aho

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehityspäällikkö
DigiOne-hankkeen ohjausryhmän jäsen

Naisopettaja neuvoo oppilasta tunnilla

Kautta aikojen elämää ylläpitävä voima on ollut ihmisen ja yhteisöjen kyky oppia uutta. Yhteiskuntien kehityksessä on tärkeää, että se perustuu sivistykselle ja osaamiselle. Suomalainen hyvinvointi on aina luotu sivistyksellä ja osaavien ihmisten kautta. Suomalaisen yhteiskunnan menestystarina alkoi koko kansan sivistämisestä ja sittemmin peruskoulu-uudistuksesta. Peruskoulujärjestelmän osalta voimmekin vaatimattomasti todeta, että suomalainen koulujärjestelmä lienee edelleen maailman paras, vaikka viime vuosien heikentyneet PISA-tulokset kertovat myös meille tarpeesta uudistua. Eikä aivan pieni remontti taida enää riittää, vaan tarvitsemme systeemisen muutoksen.

Jo vuoden 2004 opetussuunnitelmien perusteissa lanseerattiin yhtenäisen perusopetuksen käsite. Sen yhtenä tarkoituksena on ollut luoda lapselle yhtenäinen opinpolku aina esiopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen joustavat käytänteet, moniammatillinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat olleet perusta yhtenäiselle opinpolulle. Sittemmin olemme alkaneet puhua jatkuvasta oppimisesta, jonka alkupiste on varhaiskasvatuksessa ja yksilön kasvu ja oppiminen jatkuu läpi ihmiselämän. Jatkuvan oppimisen merkitys korostuu juuri nyt, kun digitalisaatio ja globalisaatio muokkaavat elämäämme ennennäkemätöntä vauhtia.

Elämme yhteiskunnassa, jossa kohtaamme yhä useammin haasteita, jotka eivät osu vain yhden organisaation, tieteenalan tai sektorin alueelle, vaan vaativat monialaista lähestymistapaa ja uusia toimintatapoja.

Osaamisen uudistaminen onkin tällä hetkellä yksi yhteiskuntamme keskeisistä mahdollisuuksista ja haasteista. Elämme yhteiskunnassa, jossa kohtaamme yhä useammin haasteita, jotka eivät osu vain yhden organisaation, tieteenalan tai sektorin alueelle, vaan vaativat monialaista lähestymistapaa ja uusia toimintatapoja.  Nämä viheliäiset yhteiskunnalliset ongelmat edellyttävät julkisen hallinnon systeemistä muutosta olipa kyse sitten lasten ylipainon tai nuorten mielenterveyden haasteiden ratkaisemisesta. Hyvinvointi on oppimisen perusedellytys ja oppiminen mahdollistaa työllisyyden kautta yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin!

Koulutuksen uusi ekosysteemi tukee systeemistä muutosta

Tulevaisuuden palveluekosysteemien tulee jatkossa muodostaa ehyitä kokonaisuuksia, joissa ihmiset, prosessit ja teknologia toimivat yhteisen päämäärän, kuntalaisen hyväksi. Kuntalaisten omaehtoista vastuuta omasta hyvinvoinnistaan tulee lisätä ja julkisessa organisaatiossa panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin ja toimintamalleihin. Parhaillaan kunnissa varaudutaan SOTE-uudistukseen, jonka yhteydessä on välttämätöntä turvata toimivat kuntalaispalvelut. Lasten ja nuorten osalta yhdyspintatyössä on tärkeää vahvistaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusasteen ja toisen asteen koulujen terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä yhteisöllisiä toimintatapoja. Konkreettisesti tämä tarkoittaa mm. aiempaa vaikuttavampaa tietojohtamista hyödyntäen oppilaiden kokemuksellista hyvinvointitietoa tai kouluterveyskyselyn tuloksia. Perheiden monialaisia haasteita tulee kyetä ratkaisemaan monialaisella yhteistyöllä. Lasten ja nuorten perhekeskeisessä yhteisövaikuttavuuden verkostotyön mallissa näitä käytänteitä on onnistuneesti pilotoitu vaikkapa Oulun kaupungissa Kaakkurin alueella.

Vaikka haasteet ja suurelta osin niiden ratkaisutkin on kansallisesti jo pitkään tunnistettu, systeeminen muutos etenee kovin hitaasti. Yksi tärkeimmistä ratkaistavista asioista liittyy käytettävissä oleviin tietojärjestelmiin. Nykyiset järjestelmät ovat toimialakohtaisia, eivätkä enää vastaa käyttäjän tarpeisiin. On upeaa, että DigiOne-hanke lähestyy nykyaikaista ydintieto- ja integraatioalustaa kahdesta tärkeästä näkökulmasta:

1. Digitaaliset ratkaisut rakennetaan ihmistä varten ihmisen näkökulmasta, ei järjestelmää varten järjestelmän näkökulmasta.

2. Digitaaliset ratkaisut tukevat tekemisen päämäärää, ei nykyistä tekemisen tapaa.

Uskon vahvasti, että DigiOnen ekosysteemikokonaisuus luo kansallisesti paremmat edellytykset lasten ja nuorten kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Luomalla rajapinnat kaupungin muihin tietojärjestelmiin sekä tarjoamalla rajapintoja markkinatoimijoille on edellytykset nostaa suomalaisen koulutussektorin tietojohtaminen uudelle tasolle. Prosessiautomaation, tekoälyn ja analytiikan tuomat mahdollisuudet avaavat meille uusia ovia.

Konsortion voimalla

Hyvinvoinnin ja systeemisen muutoksen näkökulmasta tärkeintä on, että tieto kulkee jatkossa oppijan mukana varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. On myönteisellä tavalla ainutlaatuista, että seitsemän suuren kaupungin DigiOne-konsortio yhdessä Kuntien Tieran kanssa antaa osaamisensa ja resursseja suomalaisen kasvatus- ja opetussektorin uudistamiseen. Toivottavasti tästä kehitystyöstä hyötyy jatkossa jokainen Suomen kunta ja erityisesti jokainen oppilas! Yhteisenä tavoitteena meillä on luoda oppijan My Data, jossa on kaikki tarvittava oppimista ja kasvua tukeva tieto.


Kirjoittajasta

Juha Aho on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehityspäällikkö ja toimii DigiOne-hankkeessa ohjausryhmän jäsenenä. Taustaltaan hän kasvatustieteiden maisteri, joka on toiminut luokanopettajan, rehtorin, sivistysjohtajan ja hyvinvointipalveluiden tilaajajohtajan työtehtävissä ennen nykyistä tehtäväänsä. Hänellä on yli 25 vuoden laaja kokemus sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä hyvinvointipalveluiden toimialoilta sekä niiden johtamisesta.

Juha on visionääri ja monimutkaisten kokonaisuuksien näkijä, joka kykenee toteuttamaan uudistukset ymmärrettävinä konkreettisina toimina. Isojen päämäärien saavuttaminen edellyttää Juhan mukaan innostusta ja uskoa yhdessä tekeminen sekä tahtoa sitoutua rohkeisiin uudistuksiin. Juha ajattelee, että DigiOne-hankkeessa tulee rima asettaa korkealle ja DigiOnen ekosysteemikokonaisuuden tulee mahdollistaa kansallisesti paremmat edellytykset lasten ja nuorten kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Tämä edellyttää, että data kulkee oppijan mukana koko elinkaaren ajan riippumatta iästä, paikkakunnasta tai koulutusorganisaatiosta. 

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista