Tavoitteena moderni toimintamalli koulutuksen hallintoon ja opetukseen

Merja Kuokka

Merja Kuokka

Toiminnan muutoksen koordinaatiotiimin puheenjohtaja, DigiOne

Lapsi näppäilee läppäriä

Julkisia palveluja on viime aikoina digitalisoitu vauhdilla. Hyvin toimivat järjestelmät sujuvoittavat arkeamme ja helpottavat asiointia viranomaisten ja erilaisten palveluntarjoajien kanssa. Suomi on pitkään ollut maailman kärkeä julkisten palveluiden digitalisoitumisessa ja väestön digiosaamisessa. Miksi siis koulu yhteiskunnan merkittävimpänä lapsia ja nuoria hyvään tulevaisuuteen opettavana ja kasvattavana instituutiona ei olisi tässä kehityksessä mukana?  

Helpotusta hallintoon 

DigiOne-hanke tähtää kokonaan uudenlaiseen ja moderniin toimintamalliin koulutuksen hallinnossa ja opetuksessa. Tavoitteenamme on olla oman alamme suunnannäyttäjä. DigiOnessa kehitämme yhdessä substanssi- ja järjestelmäosaajien kanssa koulutuksen hallintoon digitaalisia työkaluja, joiden avulla henkilötietojen ylläpito, hakemisen ja päätöksenteon prosessit, tietojen siirto ja kerääminen tulevat sujuvimmiksi. 

Käytössä olevien järjestelmien ja ohjelmistojen helppokäyttöisyys ja yhteensopivuus toistensa kanssa tulee tehostamaan työprosesseja ja manuaalisen työn vähenemisen myötä minimoimaan inhimillisiä virheitä. DigiOne-hankkeessa ei kuitenkaan ole kyse vain hallinnon ohjelmistojen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. Kyse on laajemmasta opettamiseen ja oppimiseen liittyvästä, koko koulun toimintakulttuurin muutoksesta. 

Kehittyvää pedagogiikkaa  

Hankkeessa kehitetään työvälineitä helpottamaan opettajaa mekaanisten ja manuaalista työtä vaativien tehtävien tekemisessä. Oppilasta koskevien asiakirjaprosessien digitalisoituessa eri työvaiheet sujuvoituvat, ja oppilasta koskevat tiedot tulevat helpommin saataville opetusta suunniteltaessa.

Teknologia itsessään ei kuitenkaan muuta mitään. Sen käyttö ei tuo suurta vaikutusta oppimiseen ja oppijoiden hyvinvointiin, jos pedagogiikka ei kehity samalla. Pedagogiikan tueksi hankkeessa kehitetään myös opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia helpottava työväline. Tämä, yhdessä manuaalisen työn vähenemisen kanssa, vapauttaa opettajan työpanosta työhön, missä tarvitaan sellaista osaamista, mitä mikään kone tai ohjelmisto ei korvaa. 

Muutosjohtamista 

Oppilaalla on yhdenmukainen oikeus saada laadukasta opetusta riippumatta siitä, missä tai kenen opettamana hän opiskelee. Siksi johtamisessa on varmistettava henkilöstön digiosaaminen niin, että osaaminen ei eriydy liiaksi. Digikuiluja ei saa syntyä koulun sisällä, eri koulujen tai eri kuntien välillä. Henkilöstön on helpompi sitoutua muutokseen siitä liiaksi kuormittumatta, kun tietojärjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja yhteensopivia. Tarvitaan myös hyvää perehdyttämistä, oikein kohdennettua koulutusta sekä valmentavaa muutosjohtamista. 

Yhdessä tekemistä

Opettajat ovat avanneet luokkahuoneidensa ovet yhdessä tekemiselle, ja digiloikkia on otettu. Nyt on aika harpata kohti tulevaisuutta. Digitalisuutta hyödyntävän pedagogiikan kehittyminen mahdollistuu, kun palveluiden käyttäjien eli opettajien, oppilaiden ja huoltajien tarpeet ja kehitysideat otatetaan hanketyössä huomioon.  

Mukana olevien kuntien koordinaatiotiimien tehtävänä on käyttäjien osallistaminen prosessi- ja projektityöskentelyyn. Kunnissa olevaa osaamista on tunnistettava ja hyödynnettävä samalla, kun tarkoituksenmukaisia koulutuspolkuja ja muutosjohtamisen toimenpiteitä valmistellaan. Toimintakulttuurin muutos edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä muutosjohtamista. Yhdessä tekemällä sekin onnistuu!

 

Lähteet ja luettavaa


Kirsti Lonka: Selvitys koronapandemian lyhyen ja pitkän aikavälin hyvistä ja huonoista seurauksista koskien koulutusta, nuoria ja hyvinvointia.
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2020:
Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Seppo Tuomivaara ja Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos 2020:
Digitaaliset kuilut ja digivälineiden erilaiset käyttäjät Suomen työelämässä

Työterveyslaitos:
Kunta 10-tutkimus

Valtiovarainministeriö:
Digitalisaation edistämisen ohjelma 2020–2023, Toimintasuunnitelma 2020


Kirjoittajasta


Merja Kuokka työskentelee Vantaalla perusopetuksen aluepäällikkönä. Ennen nykyistä työtehtävää Merja työskenteli pitkään ylä- ja yhtenäiskoulujen rehtorina ja liikunnan lehtorina eri kouluasteilla. DigiOne hankkeessa hän toimii Vantaan toiminnan muutoksen koordinaatiotiimin puheenjohtaja sekä oppilaitoshallinta-kokonaisuuden tuoteomistaja.

DigiOne hankkeessa Merjaa kiehtoo opetuksen ja koulutuksen järjestämiseen liittyvien prosessien sujuvoittaminen ja tehostaminen digitalisaation avulla. Myös uusien, ennen kaikkea oppilaan kouluhyvinvointia ja eri ammattiryhmien yhteistyötä tukevien, innovaatioiden löytäminen muiden hankkeessa mukana olevien kanssa on hänestä innostavaa. Merja tuo DigiOne hanketyöhön substanssiosaamista erityisesti hallinnon prosessien kehittämiseen ja muutosjohtamiseen liittyvissä asioissa.  

Koulu on yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta yksi merkittävimmistä yhteiskunnallisista instituutioista. Merja kokeekin, että on innostavaa olla mukana vahvasti nykyaikaan päivittyvässä ja tulevaisuuteen kurkottavassa hankkeessa. 

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista