Testaaminen ja pilotointi onnistuneen lopputuloksen takaajina

Merja Kuokka

Merja Kuokka

Projektipäällikkö, DigiOne-hanke

Minna Honkanen

Minna Honkanen

Käyttöönoton projektipäällikkö, Vantaan kaupunki

Lukioikäisiä oppilaita työskentelemässä opettajan johdolla kannettavien tietokoneiden kanssa.

DigiOne-palvelukokonaisuuden kehittäminen on vaatinut valtavasti määrittelyjä sekä satoja tunteja ketterää ohjelmistokehitystä. Nyt katseet on kohdistettu käyttäjälähtöiseen testaus- ja pilotointivaiheeseen. Kun toiminnallisia kokonaisuuksia on saatu hyväksytysti testattua, tuodaan mukaan aitoja käyttäjiä pilotoimaan eli käyttämään järjestelmää kuten he arjessa käyttäisivät.

Sekä testaus että pilotointi ovat järjestelmäkehityksen vaiheita, joiden avulla vähennetään kehitystyöhön liittyviä riskejä ja parannetaan käyttäjäkokemusta. Testauksen avulla voimme tunnistaa ja korjata mahdolliset ongelmat ennen järjestelmän käyttöönottoa. Siksi DigiOne-hankkeessa myös testauksen suunnittelussa ja toteuttamisessa on vahvasti mukana kuntien edustajat. Tätä vaihetta kutsutaan DigiOne-hankkeessa kehitysryhmäkokeiluiksi.

Kehitysryhmäkokeilujen avulla varmistetaan, että järjestelmä ja sen osakokonaisuudet toimivat kuten niiden on tarkoitettu toimivan. DigiOnen kehitysryhmien osallistujat ovat mukana olevien kuntien edustajia ja oman osa-alueensa parhaita tuntijoita. Testausvaiheeseen otetaan mukaan teknisen näkökulman lisäksi myös käyttäjänäkökulmaa. On erityisen tärkeää, että saamme mukaan aitoa osaamista prosesseista, joita DigiOne käytännössä tukee.

Kehitysryhmäkokeilujen jälkeen edelläkävijäkuntien pilottikoulujen käyttäjäryhmät ja hallinnon työntekijät pääsevät pilotoimaan DigiOnen osakokonaisuuksia. Pilotoinnit antavat mahdollisuudet käyttäjille tutustua uuden järjestelmän toiminnallisuuksiin. Pilotointi tukee myös järjestelmän käyttöönottoon valmistautumista.

Pilotointi tukee sekä käyttöönottoa että kuntien toiminnan muutosta

DigiOne-hankkeen johtava ajatus on, että palvelun kehitystyössä on mukana kaikki palveluiden käyttäjäryhmät. Siksi myös pilotoinnin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu sekä kuntien asiantuntijoita että tulevia loppukäyttäjiä. Tavoitteena on saada yhteismitallista tietoa palvelun käyttäjäkokemuksista ja mahdollisista muutoksista, joita uusi palvelu tuo prosesseihin ja työkäytäntöihin. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää muutosjohtamisessa ja kunnissa voidaan täsmentää, millaisia vaikutuksia järjestelmäkokonaisuudella on oman kunnan toiminnan muutokselle.

Pilotointeja tehdään erityisesti niistä kokonaisuuksista, joilla on muutosvaikutusta eri käyttäjäryhmien toimintaan. Kevään 2024 aikana pilotointi toteutetaan testidatalla. Pilotointeihin osallistuvat opettajien lisäksi oppilaitosten toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta vastaavia henkilöitä, huoltajia ja myöhemmin oppijoita.

Pilotoinneista saatavan käyttäjäpalautteen avulla on vielä mahdollisuus havaita ja korjata esille tulleita ongelmia ennen lopullista käyttöönottoa, mikä parantaa järjestelmän lopullista laatua. Näin varmistetaan, että DigiOne tulee vastaamaan niin perusopetuksen, kuin lukioidenkin tarpeita. Samalla on mahdollisuus myös tunnistaa kunnassa ennakkoon ne tehtävät toimenpiteet, joita palvelun sujuva käyttöönotto edellyttää.

 

Kirjoittajista


Merja Kuokka 
työskentelee Vantaalla perusopetuksen aluepäällikkönä. Ennen nykyistä työtehtävää Merja työskenteli pitkään ylä- ja yhtenäiskoulujen rehtorina ja liikunnan lehtorina eri kouluasteilla. DigiOne-hankkeessa hänen vastuullaan on mm. kehitysryhmätestausten ja pilotointien koordinointi. Vuoden 2024 alusta lähtien tehtävänä on vastata toiminnan muutoksen ryhmän toiminnasta.

DigiOne hankkeessa Merjaa kiehtoo opetuksen ja koulutuksen järjestämiseen liittyvien prosessien sujuvoittaminen ja tehostaminen digitalisaation avulla. Myös uusien, ennen kaikkea oppilaan kouluhyvinvointia ja eri ammattiryhmien yhteistyötä tukevien, innovaatioiden löytäminen muiden hankkeessa mukana olevien kanssa on hänestä innostavaa. Merja tuo DigiOne hanketyöhön substanssiosaamista erityisesti hallinnon prosessien kehittämiseen ja muutosjohtamiseen liittyvissä asioissa.

Koulu on yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta yksi merkittävimmistä yhteiskunnallisista instituutioista. Merja kokeekin, että on innostavaa olla mukana vahvasti nykyaikaan päivittyvässä ja tulevaisuuteen kurkottavassa hankkeessa.

Minna Honkanen toimii DigiOne-palvelun käyttöönoton projektipäällikkönä Vantaan kaupungin tietohallinnossa. Minna innostuu roolistaan Vantaalla tietohallinnon ja Kasvatuksen ja oppimisen toimialan rajapinnassa, tulkiten termejä ja näkökulmia puolin ja toisin. Minnalla on pitkä kokemus uusien palveluiden ja teknologioiden pilotoinnin ja kokeilujen käyttäjälähtöisestä suunnittelusta ja toteutuksesta projektipäällikön roolissa.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista