Usein kysytyt kysymykset

Yleiset kysymykset

DigiOne on kasvatuksen ja koulutuksen palvelualusta, ja sen ympärille muodostuva ekosysteemi. Palvelualusta on siis tekniikkaa ja ekosysteemin muodostavat palvelualustan palveluita käyttävät ihmiset. Palvelualusta kokoaa kaikki oppijan, huoltajan ja henkilökunnan käyttämät palvelut helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Palvelualustan osana oleva integraatioalusta huolehtii siitä, että data liikkuu eri palveluiden välillä.
Hankeaikana Vantaan kaupunki toimii sen vastuullisena vetäjänä. Hankkeessa Vantaan lisäksi ovat mukana myös Jyväskylän, Lahden, Oulun ja Turun kaupungit sekä Kuntien Tiera, jotka omistavat myös kehitettävän kokonaisuuden immateriaalioikeudet lukuun ottamatta kaupallisten palvelun tuottajien palveluita. Hankkeen jälkeen palvelualustan operointi ja ekosysteemin koordinointivastuu siirtyy Kuntien Tieralle.

Hankeaikana tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon.

Nykyinen järjestelmäkokonaisuus on hajanainen ja haastava käyttää. Nykyiset järjestelmät eivät mahdollista kaikkia uusien opetussuunnitelmien edellyttämiä asioita. Esimerkiksi jatkuvan arvioinnin, oppijan yksilöllisen tukemisen ja tiedolla johtamisen järjestelmissä on kehitettävää. ​  Nyt on loistava mahdollisuus suunnitella kokonaisuus, jossa huomioidaan inhimilliset ja pedagogiset tarpeet sekä digitalisaation mahdollisuudet ja kokonaisuuden hallittu vaiheittainen toteutus. 

Ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä saat seuraamalla DigiOnea (@DigiOneFi) sosiaalisessa mediassa (LinkedIn, Twitter, Instagram) ja tilaamalla DigiOnen uutiskirjeen osoitteesta vantaa.fi/uutiskirjeet. Myös nettisivujen ajankohtaista-osiota kannattaa seurata aktiivisesti. 

Ekosysteemiin liittyvät kysymykset

DigiOnen ekosysteemi muodostuu kaikista niistä ihmisistä, jotka käyttävät alustan palveluita tai kehittävät palveluja alustalle. Ekosysteemin osapuoliksi on tunnistettu seuraavat tahot: palveluiden käyttäjät, koulutuksen järjestäjät, sisällön- ja palveluntuottajat, tutkimustahot sekä palvelualustan omistajat. Lisäksi ekosysteemiin kuuluu myös erilaisia taustatoimijoita, jotka eivät varsinaisesti käytä tai tuota alustan palveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi valtion toimijat, jotka vaikuttavat palvelualustaan esimerkiksi lainsäädännön kautta.

Tavoitteena on luoda ekosysteemi, joka hyödyttää kaikkia siihen liittyviä toimijoita. Tarkemmin hyötyjä pääsee tarkastelemaan eri toimijoiden näkökulmasta näiden nettisivujen ekosysteemi-sivulla.

Ekosysteemin osapuolia osallistetaan hankkeen aikana mm. määrittämään palvelutarpeita ja ekosysteemin pelisääntöjä. Hankkeessa on tähän mennessä ollut mukana jo yli 500 kasvatuksen ja koulutuksen edustajaa kuten esimerkiksi opettajia, koulusihteereitä, rehtoreita ja muita asiantuntijoita. Ekosysteemin pelisääntöjen määrityksessä mukana oli erityisesti palveluiden tuottajia.
Tarkoituksena on luoda jokaiselle ekosysteemin toimijaryhmälle oma prosessi, jonka kautta DigiOnen ekosysteemiin pääsee liittymään. Liittymisen mahdollisuuksista kerrotaan tarkemmin mm. DigiOne-uutiskirjeissä, kun asia on ajankohtaista. DigiOnesta kiinnostuneet koulutuksen järjestäjät voivat ottaa yhteyttä Kuntien Tieraan.

Palveluihin liittyvät kysymykset

DigiOnen ydinpalveluita ovat palvelualusta, joka sisältää kasvatuksen ja koulutuksen ydintiedot ja tietovaraston, integraatioalustan, hiekkalaatikon (kehitys- ja testiympäristö) sekä DigiOnen Omat palvelut. DigiOnen Omia palveluita ovat Hallinto- ja Opetus-palvelut.

Palvelualustan palvelut voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: Omat palvelut, Yhteiset palveluihin ja Valinnaiset palvelut. DigiOne omistaa DigiOnen Omien palveluiden immateriaalioikeudet. Muiden palveluiden kohdalla immateriaalioikeuden omistaa palveluntuottaja. 

DigiOnen palvelualustaa ja Omia palveluita kehitetään yhteistyössä ensivaiheessa mukaan lähtevien kuntien ja sidosryhmien kanssa. DigiOnen Yhteisiä palveluita kehitetään yhteistyössä DigiOnen ja palveluntuottajien kanssa.

DigiOnessa käsitellään ja säilytetään oppijoiden, heidän huoltajiensa ja henkilöstön henkilötietoja, joita tarvitaan opetukseen ja oppimiseen liittyvässä toiminnassa. Tietojen näkyvyyttä rajataan siten, että henkilötietoja pääsee käyttämään toiminnan tarpeeseen perustuen.

Esimerkiksi huoltaja näkee huollettavansa tietoja ja opettaja hänen ryhmilleen tarkoitettuja yhteisiä tietoja, muttei muiden oppijoiden henkilökohtaisia tietoja. Rehtoreilla on koulutasoisesti tietoa, keitä oppilaitoksessa on oppijoina ja henkilökunnassa ja esimerkiksi lukujärjestystyön edellyttämää muuta henkilöön liittyvää tietoa. Henkilötietoa välitetään sovittuun hyväksyttävään käyttötarpeeseen perustuen myös kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi opetettavassa oppiaineessa tarvittavan oppimisympäristön ryhmätyötilan perustamisen edellyttämiä käyttäjä- ja ryhmätietoja varten. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojasäädäntöä.

Opetukseen ja toiminnan muutokseen liittyvät kysymykset

DigiOnen palvelut on suunniteltu kiinteästi opetussuunnitelman mallin mukaisesti. Vuosisuunnittelu tehdään opetussuunnitelmasta muodostettujen opintojaksojen ja oppimiskokonaisuuksien pohjalta. DigiOne tarjoaa opettajalle tukea opetussuunnitelman mukaisen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Digitalisaation avulla sujuvoitetaan opettajien dokumentointiin ja viestintään liittyviä tehtäviä sekä vapautetaan opettajan työaikaa oppimisen tukemiseen.

Koulutuksen vuosisuunnitteluprosessit tehostuvat, sillä DigiOnessa olevia tietoja voidaan hyödyntää tehokkaasti ja virheettömästi avoimien rajapintojen avulla kouluvuoden suunnittelussa, opetuksen suunnittelussa ja arvioinnissa sekä dokumentoinnin ja päätöksenteon prosesseissa.

Eri järjestelmiin kirjaamisen tarve vähenee ja dokumentaatiosta saatavaa tietoa voidaan käyttää tiedolla johtamisen apuna.

Oppimiskokonaisuus on yhtäältä opettajan työtehtävä, esim. opetussuunnitelman tavoitteista, sisällöistä ja tuntijaon laajuudesta muodostuva kokonaisuus, jonka opettaja toteuttaa lukuvuoden tai jakson aikana. Toisaalta oppimiskokonaisuus tarkoittaa oppijalle sisällöllistä kokonaisuutta, jota opiskellaan ja arvioidaan opettajan tekemän suunnitelman pohjalta. Oppimiskokonaisuus luo oppijalle mahdollisuuden asettaa omalle oppimiselle konkreettisia tavoitteita sekä seurata oppimisen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista. DigiOne tuo oppimiskokonaisuuden näkyviin sekä opettajalle että oppijalle.

Palvelualustaan kootaan kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut. DigiOne helpottaa opetuksen suunnittelua, toteuttamista ja oppimisen arviointia.

Primuksen poistuessa myös Wilma ja Kurre poistuvat. DigiOne-hankkeen aikana tuotetaan Primuksen, Wilman ja Kurren korvaavat palvelut. DigiOne-palveluissa hallinnoidaan koulun perustietoja, joita hyödynnetään avointen rajapintojen kautta Wilmaa ja Kurrea korvaavissa palveluissa.

Opettajat voivat jatkossakin käyttää pilvipalveluja (esim. Google Drive). DigiOnen palvelualustaan kuitenkin integroidaan vaiheittain kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut.

Oppijoita ja huoltajia koskevat kysymykset

Kaikki oppijoiden käyttämät palvelut kootaan DigiOnen palvelualustaan. Oppijalle muodostuu yhtenäinen näkymä oppimiskokonaisuuksista sekä niihin liittyvistä oppimateriaaleista ja työkaluista. Palvelualusta tuo oppijalle näkyviin oppimiskokonaisuuden tavoitteet, sisällöt ja arviointikäytänteet, mikä tukee oppijaa oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä.

Oppija voi seurata opetussuunnitelmasta pohjautuvien tavoitteiden saavuttamista sekä määrittää itse omalle oppimiselleen tavoitteita.

DigiOne tarjoaa huoltajalle sähköisen palvelukanavan, jossa pystyy hoitamaan kaikki koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvät asiat.

DigiOnen myötä kodin ja koulun välinen yhteistyö kehittyy. Lisäksi päätöksenteon ja hakemisen prosessit nopeutuvat ja tulevat helpommin saavutettaviksi ja läpinäkyviksi. Huoltaja voi seurata opintopolun etenemistä ja oppimistavoitteiden toteutumista.