Förändring i verksamheten  |. Ekosystemet  |  Tjänster

Allmänt om DigiOne

Vår målsättning är en verksamhetsförändring med vilken man ska förbättra inlärning och välstånd samt leverera högklassiga utbildningstjänster effektivt. Vi bygger tillsammans en nationell digital serviceplattform för utbildning och bildar runt den ett ekosystem där alla relevanta aktörer kan vara med. Med i ekosystemet vill man ha utbildningsanordnare, serviceleverantörer och andra relevanta aktörer. Dessa kommer med stegvis, i takt med att serviceplattformen blir färdig.

Projektet började år 2019 och slutar 2023. Under den tiden levererar man tjänster för den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Vid planering av serviceplattformen beaktas emellertid även småbarnspedagogik och yrkesutbildning för att tjänster i samband med dessa ska kunna tas med i serviceplattformen senare. Projektets totalbudget är ca 11 miljoner euro av vilka Business Finland bidrar med 5,4 miljoner euro. Syftet är att serviceleverantörer och övriga relevanta aktörer ska delta i serviceplattformen och bildandet av tjänster med sina egna investeringar.

Städerna Esbo, Jyväskylä, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda samt Kuntien Tiera har ingått ett samarbetsavtal om långsiktig utveckling av serviceplattformen och ekosystemet DigiOne. Syftet är att ca 70 kommuner ska använda servicen år 2028. Medan projektet pågår fungerar Vanda stad som ansvarig projektledare. Efter projektet övergår koordineringsansvaret för ekosystemet och äganderätten till DigiOne-serviceplattformen till Kuntien Tiera.

DigiOne-organisationens målsättning är att

Verksamhetsmässiga mål

 • Att stödja läroplansenlig undervisning och förenhetliga bedömning
 • Mer likvärdiga möjligheter till inlärning och välstånd
 • Mer individuell inlärning och bättre resultat av inlärningen
 • Att utnyttja informationsledarskap mer än förr

Ekosystemets mål

 • Alla kommuner och serviceleverantörer som vill ska få vara med
 • Ekosystemet ska ha ett styrsystem för att säkra serviceplattformens och ekosystemets långsiktiga utveckling
 • Ekosystemets aktörer ska ha spelregler
 • Statligt stöd med tanke på samhällelig effektivitet
 • En sund marknadsbalans

Teknologiska mål

 • En gemensam digital plattform för utbildningsaktörer
 • En individuell, obehindrad användarupplevelse som samlar ihop tjänsterna
 • Utnyttjande av digitaliseringens möjligheter
 • Gemensamma nationella utbildningsteknologiska spelregler med andra relevanta aktörer

Förändring i verksamheten

Bättre inlärning och välstånd som utgångspunkt

Förändringen utgår ifrån bättre inlärning och välstånd. Den nya digitala serviceplattformen gör det möjligt att stödja lärandes allmänna välstånd genom att samla ihop alla uppgifter om lärande till en helhet som kan användas i realtid av de aktörer som behöver den. När lärande bättre än förr kan stödjas personligt får de mer likvärdiga möjligheter till inlärning. Serviceplattformen gör det även möjligt för lärande att själva bli aktörer därför att i och med serviceplattformens funktionaliteter är det lättare än förr för lärande att ställa upp sina egna personliga inlärningsmål och planera sina egna förhållanden.

Hur man reagerar på det föränderliga samhällets och arbetslivets behov

Det föränderliga samhället och arbetslivet kräver förändring i den pedagogiska verksamhetskulturen. Det förväntas att en elev ska vara mer självstyrande och ta mer ansvar än förr, och å andra sidan framhävs även interaktions- och samarbetsfärdigheter. DigiOne stöder denna förändring i och med att systemet har alla uppgifter om lärande, inlärning och undervisning (till exempel målsättningar, läromedel och bedömning). Dessutom kan man genom att använda moderna digitala hjälpmedel ge läraren tid att möta och stödja lärande. Syftet är också just det att planeringen av läroplansenlig undervisning ska underlättas och utvecklas med DigiOnes tjänster, både när det gäller innehåll och interaktion. Med hjälp av den nya serviceplattformen blir det även lättare att börja använda service och tjänster som redan finns på marknaden. För att få fördelarna med dessa digitala hjälpmedel och tjänster att fungera bättre i skolor och läroanstalter bör lärarnas data- och kommunikationstekniska kunnande stödjas.

Ett hjälpmedel till stöd för informationsledarskap

DigiOne producerar information om inlärning och skolgång både på individ- och gruppnivå, och informationen är tillgänglig för dem som behöver den i en form som är samlad och lätt att analysera. I och med detta är syftet att stödja förändringen av ledarskap till informationsledarskap. Det som i detta sammanhang avses med informationsledarskap är att utifrån data göra observationer och dra slutsatser samt att bedöma sitt arbete och fungera utifrån slutsatserna. Det är möjligt att utnyttja information på skol- och läroanstaltnivå (lärare, rektorer), på utbildningsanordnarnivå (undervisningsväsendets ledning) och på riksnivå (t.ex. forskningssamarbete). Man vill även producera information för lärandes planering av eget arbete och självbedömning.

Verksamhetsförändring

Merja Kuokka
Koordinering av verksamhetsförändring
merja.kuokka@vantaa.fi

Sanna Vahtivuori-Hänninen
Esbo stad 
Program manager
sanna.vahtivuori@espoo.fi

Jarkko Lampinen
Jyväskylä stad
Program manager
jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi

Jukka Manninen
Lahtis stad
Program manager
jukka.manninen@lahti.fi

Jukka Miettunen
Uleåborgs stad
Program Manager
jukka.miettunen@ouka.fi

Jasmina Ylinikkilä
Tammerfors stad
Program Manager
jasmina.ylinikkila@tampere.fi

Seppo Pukonen
Åbo stad
Program Manager
seppo.pukonen@turku.fi

Tuija Lindström
Projekt Manager
Vanda stad
tuija.lindstrom@vantaa.fi

Ecosystemet

Med ekosystemet i DigiOne avses det nätverk av aktörer som bildas runt serviceplattformen. I detta nätverk förenas aktörernas data, service, tjänster och kunnande till en helhet.

Följande har identifierats som parter i ekosystemet i DigiOne: serviceanvändare, utbildningsanordnare, forskningsorganisationer, serviceplattformens ägare, serviceleverantörer och innehållsproducenter. I ekosystemet ingår dessutom även olika bakgrundsaktörer som inte i egentlig mening använder eller levererar serviceplattformens tjänster. Bakgrundsaktörer är till exempel nationella aktörer som inverkar på serviceplattformen till exempel via lagstiftning.

Syftet med projektet är att bilda ett ekosystem som är till nytta för alla relevanta aktörer. I ett fungerande ekosystem upplever parterna att de får mera nytta av ekosystemet än de bidrar till det. Fördelar och insatser har undersökts ur ekosystemets olika aktörers perspektiv. Med i ekosystemet vill man ha utbildningsanordnare, serviceleverantörer och andra relevanta aktörer som ska komma med stegvis, i takt med att serviceplattformen blir färdig.

Ecosystem

Kirsi Lehto
Kordinering av ekosystem- och ägaresamarbetet
kirsi.lehto@vantaa.fi

Anna Österman
Samarbete med serviceanvändar och forskningsorganisationer
anna.osterman@vantaa.fi

Maria Nevala
Samarbete med serviceleverantörer och innehållsproducenter
maria.nevala@vantaa.fi

Mika Virtanen
Samarbete med utbildningsanordnre (Tieras försäljning) 
mika.virtanen@tiera.fi

Tjänster

DigiOnes servicekoncept omfattar serviceplattformen och de tjänster som bildas kring den. De mest kritiska tjänsterna levereras av DigiOne eller strategiska partners. För kommersiella marknadsaktörer blir det ändå mycket utrymme. Syftet är att DigiOnes öppet dokumenterade gränssnitt ska uppmuntra att skapa nya innovativa tjänster.

De tjänster som bildas kring serviceplattformen kan indelas i tre olika kategorier:

 • DigiOnes egna tjänster
 • gemensamma tjänster
 • kommersiella tjänster.

DigiOnes egna tjänster

DigiOnes egna tjänster är tjänster som DigiOne bildar eller vid behov konkurrensutsätter själva. DigiOne ansvarar för utvecklingen av dessa tjänster och äger de immateriella rättigheterna till dem. Utbildningsanordnarna har alla samma tjänster. I DigiOnes tjänster ingår följande: utbildningsanordnarens och läroanstaltens administration, undervisningsplanering och läroanstaltens årsplanering. DigiOnes egna tjänster utvecklas i regel med öppen källkod och utbytet kommer att offentliggöras under projektets lopp.

Gemensamma tjänster

Av DigiOne påverkade kommersiella tjänster levereras i samarbete med innovativa kommersiella aktörer och det är i princip serviceleverantören som äger de immateriella rättigheterna till dem. DigiOne försöker inverka mycket på dessa tjänster genom anskaffningar och samarbete. För tjänster som ingår i denna grupp konkurrensutsätter DigiOne en aktör för varje servicehelhet. Syftet är att det på marknaden senare, när nya tjänster kommer till, kunde finnas flera alternativa tjänster bland vilka anordnare av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning genom konkurrensutsättning kunde välja den lämpligaste tjänsten.

Av DigiOne påverkade kommersiella tjänster omfattar följande tjänster: tjänsten för sökning och beslutsfattande, tjänsten för skol- och arbetsscheman, tjänsten för samarbete mellan hem och skola, samt marknadsplats för kommersiella tjänster. Marknadsplats ingår inte i tjänster som levereras under projektets lopp. 

Kommersiella tjänster

De kommersiella tjänsterna har utvecklats och ägs enbart av kommersiella aktörer. Vid anskaffning stöder DigiOne utbildningsanordnaren genom en förberedelseprocess (bl.a. säkring av teknisk kompatibilitet och datasäkerhet samt datasekretess) samt genom att producera modelldokument för konkurrensutsättning. Utbildningsanordnaren kan därefter antingen konkurrensutsätta tjänsten själv eller köpa konkurrensutsättningen av Kuntien Tiera som tjänst. Av leverantörer av kommersiella tjänster förväntar vi DigiOne-kompatibilitet bl.a. via API-gränssnitt, att man följer spelreglerna för gemensamma ekosystem bl.a. datasäkerhet och datasekretess, tekniska och etiska synvinklar samt vilja att samarbeta med andra ekosystemsaktörer.

I kommersiella tjänster ingår följande: tjänster för lärande, läromedel och produktion av innehåll, pedagogiska tjänster för inlärningsstöd, lärmiljöer, välståndstjänster för lärande, pedagogiska tjänster för inlärning och bedömning, samt informationsledarskapstjänster.

Serviceplattform och gränssnitt

Serviceplattformen i DigiOne omfattar en integrationsplattform, en informationsplattform samt en test- och utvecklingsmiljö (en ”sandlåda”) för serviceleverantörer. Integrationsplattformen gör det möjligt för DigiOne att leda ekosystemet ur en teknisk synvinkel, alltså att sätta upp tekniska ”spelregler” och dela ut den bästa praxisen till olika aktörer i ekosystemet. Med informationsplattformen säkras tillgång på och utdelning av data bland olika aktörer i ekosystemet.

Integrationsplattform

API-gränssnitten och kontrollen av dem kommer att vara i centrum av integrationsplattformen. Det främsta sättet att fungera i DigiOne-ekosystemet kommer att vara att erbjuda och utnyttja API-gränssnitt bland olika serviceleverantörers system eller tjänster. Dessutom ska integrationsplattformen även kunna producera mera traditionella integrationsmodeller, till exempel filöverföringar.

De viktigaste tjänsterna i integrationsplattformen är:

 • Integrationer till nationella system och tjänster
 • Gränssnitt för kommunala system och tjänster
 • Gränssnitt för produkter eller tjänster från serviceleverantörer i DigiOnes ekosystem

Informationsplattform

I informationsplattformen samlas DigiOnes kärninformation och informationslager för att denna information ska kunna utnyttjas i ekosystemet av de olika parterna. Ansvaret för kontroll av kärninformationen (tillsättning, uppdatering, borttagning) är fördelat så att varje modul eller tjänst ansvarar för kärninformationen för det egna ansvarsområdets del. För kärninformationen i DigiOne bestäms att en öppen informationsmodell och öppet dokumenterade gränssnitt ska kontrolleras av kärninformationen.

För identitets- och passagekontroll gäller att passagekontroll för lärande, lärare, rektorer och övrig skolpersonal ska grunda sig på identifikationslösningen MPASSid. Identifikation av vårdnadshavare sker i regel elektroniskt med hjälp av den nationella identifikationsservicen suomi.fi.

Sandlåda

På DigiOne-plattformen byggs en miljö som kallas en sandlåda och som för aktörerna fungerar som en utvecklings- och testmiljö. Med hjälp av denna miljö kan aktörerna utveckla sina egna tjänster och utnyttja testmaterial (kärninformation) i DigiOne samt säkra att deras egna tjänster både tekniskt och processmässigt är kompatibla med DigiOne.

Utvecklingsmodell

I projektet tillämpas en flexibel, involverande utvecklingsmodell. De viktigaste faserna i denna modell är efterfrågan, utveckling och leverans av tjänster. I utvecklingsmodellens första fas (efterfrågan) behandlas utvecklingsidéer ända från kundbehov och strategier. För att komma på idéer och klargöra behov involverar man kunder i en idédialog, idéerna prioriteras och förs vidare till konceptutveckling där man gör preliminära arkitekturbeskrivningar, identifierar de möjliggörande teknologierna, utarbetar kostnads-nyttoanalyser samt vid behov även producerar Service Blueprint-beskrivningar och prototyper av användargränssnitt.

Byggande av serviceplattformen

Jouni Kilpi
Projektchef med ansvar för serviceplattformens utveckling
jouni.kilpi@vantaa.fi

Tatu Ulvila
Projektets arkitekt
tatu.ulvila@vantaa.fi