DigiOne-palvelukokonaisuus

DigiOnen palvelukonseptiin kuuluvat palvelualusta ja sen ympärille rakentuvat palvelut. Hankkeen aikana kehitetään palvelut perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käyttöön. Koulutuksen järjestäjälle kriittisimmät palvelut kehitetään itse tai kumppanien kanssa. Tuotteistettujen avoimien rajapintojen avulla DigiOneen on mahdollista liittää myös muita koulutuksen järjestäjän tarvitsemia oppimisen palveluita tai sisältöjä kuntakohtaisesti.

Palvelualustan ympärille rakentuvat palvelut on jaettu kolmeen eri kategoriaan: Omat palvelut, Yhteiset palvelut ja Valinnaiset palvelut.

Yhteyshenkilöt

ICT-hankepäällikkö
Jouni Kilpi
jouni.kilpi@vantaa.fi

Hankkeen kokonaisarkkitehti
Tatu Ulvila
tatu.ulvila@vantaa.fi

Alustan tuoteomistaja
Ville Kuusela
ville.kuusela@tiera.fi

Omat palvelut

Opetus- ja Hallinto-palvelut sekä eri palvelut yhteen kokoava DigiOne-työpöytä kuuluvat DigiOnen omiin palveluihin. DigiOne vastaa näiden palveluiden kehittämisestä tai kilpailuttamisesta ja omistaa palveluiden immateriaalioikeudet. Palvelut ovat samoja kaikilla koulutuksen järjestäjillä.

DigiOne-työpöytä

Käyttäjäryhmät: oppijat, huoltajat ja henkilökunnan jäsenet

DigiOne-työpöydän kautta kaikilla käyttäjillä on pääsy alustalla oleviin palveluihin ja niiden sisältöihin. Työpöytä koostuu käyttäjäroolikohtaisesta laskeutumissivusta eli käyttäjän omasta etusivusta, jonka päänavigaatio ja sisällöt mukautuvat käyttäjän roolin ja tarpeiden mukaan. Päänavigaatiosta käyttäjällä on pääsy häntä koskeviin palveluihin kuten Viestintä- ja Asiointi-palveluihin. Vastaavasti käyttäjän oma etusivu kokoaa kullekin käyttäjäroolille keskeisimmät toiminnallisuudet helposti saataville: esimerkiksi huoltaja voi selvittää etusivulla selvittämättömän poissaolon tai nähdä huollettavansa lukujärjestyksen. 

Tuoteomistaja

Markus Humaloja
markus.humaloja@vantaa.fi

Roolikohtainen etusivu kokoaa tärkeimmät sisällöt

Pääsy palveluihin ja sisältöihin päänavigaation kautta

Herätetiedot
lukemattomista viesteistä

Käyttäjäprofiilin hallinta ja
profiilitietojen tarkastelu

Huollettavan
valinta

Järjestelmän kielen
valinta

Hallinto

Käyttäjäryhmät: rehtorit, apulaisrehtorit, koulusihteerit ja virastotason asiantuntijat sekä oppijat, huoltajat ja henkilökunnan jäsenet omien käyttöoikeuksiensa mukaisesti

Hallinto-palvelu tarjoaa koulutuksen järjestäjälle ratkaisun oppilaitoshallintaan ja vuosisuunnitteluunHallinto-palvelussa hallitaan koulutuksen järjestämisessä tarvittavia tietoja ja toimintoja, kuten oppijan ja valvontaryhmien tietoja sekä oppilaitoksen toimintaan liittyviä prosesseja. Järjestelmässä olevat tiedot ovat helposti saatavilla käyttöoikeuksien mukaisesti. 

Hallinto-palvelun toiminnot integroituvat muihin DigiOnen palveluihin. Tietojen keräämisessä ja prosesseissa hyödynnetään Asiointi-palvelua. Lukiokoulutuksen erityistarpeet on otettu huomioon peruskoulun tarpeista  poikkeavien kokonaisuuksien osalta.

Tuoteomistaja

Laura Halkilahti
laura.halkilahti@vantaa.fi

Oppilaitoksen hallinnassa
tarvittavat tiedot 

Tietojen siirrot rajapintojen kautta
muihin palveluihin

Opetus- ja toimintasuunnitelman hallinnointi sähköisesti

Yksi työväline lukuvuoden suunnitteluun ja hallinnointiin

Ajantasaiset tiedot saatavilla lukuvuoden suunnittelua varten

Tietojen siirrot vaivattomasti seuraavalle lukuvuodelle

Opetus

Käyttäjäryhmät: opettajat

Opetus-palvelun avulla opettajaa tuetaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä mahdollistaan oppijakohtaisten tarpeiden huomioimisen entistä paremmin. Opettajalla on käytössään kaikki opetuksen suunnittelussa tarvittavat tiedot, jotka liittyvät opetuksen toteutukseen. Palvelu tuo  työkalut arvioinnin dokumentoimiseen sekä toiminnallisuudet opettajien yhteistyön tekemiseen. Palvelun avulla kaupalliset palvelut voidaan liittää osaksi opetuksen toteutusta.

Tuoteomistaja

Markus Humaloja
markus.humaloja@vantaa.fi

Opetussuunnitelman sisällöt
opetustyön tukena

Digitaaliset työvälineet
oppimisen arviointiin

Digitaaliset työvälineet
opetuksen yhteissuunnitteluun

Tietojen siirtäminen palvelun ja
oppimisympäristöjen välillä

Viestinnän ja dokumentoinnin
työtehtävien automatisointi

Oppijan ja kodin osallisuuden mahdollistaminen

Yhteiset palvelut

DigiOnen Yhteiset palvelut pitävät sisällään Asiointi-, Viestintä- ja Lukujärjestys-palvelut. Näiden palveluiden immateriaalioikeudet ovat palvelun kehittäjällä ja ne kehitetään SaaS-mallin mukaisesti vuosien 2021–2023 aikana. Nykyisenä markkinapaikana toimivan Edustoren sopimusta jatketaan sopimuskauden loppuun.

Asiointi

Käyttäjäryhmät: koulusihteerit, huoltajat, rehtorit, opetushenkilökunta ja virastotason asiantuntijat

Asiointi-palvelun avulla voidaan toteuttaa koulutuksen järjestämiseen liittyvät ilmoittautumiset ja hakemukset sähköisten lomakkeiden avulla. Digitaaliset käsittely- ja päätösprosessit tarjoavat tietoturvallisen ja nykyaikaisen tavan prosessien hallintaan. Palvelu mahdollistaa asioiden käsittelyn massatoimintona. Asiointi-palvelun lomakkeella kerättyjä tietoja siirtyy automaattisesti DigiOne-alustalle, päätös toimitetaan hakijalle ja asiakirjat ja päätökset tallennetaan kunnan sähköiseen arkistoon.

Tuoteomistaja

Terhi Tasala
terhi.tasala@tiera.fi

Moderni tapa hoitaa asiointi sähköisesti yhdessä palvelussa

Automaattiset tietojen siirrot ja prosessien seuranta

Ketterä tapa lomakkeiden ja työnkulkujen kehittämiseen 

Manuaalinen ja paperilla
tehtävä työ vähenee

Käsittelyprosessin
tietoturvallisuus kasvaa

Sähköiset lomakkeet ja prosessit tehostavat toimintaa

Viestintä

Käyttäjäryhmät: huoltajat, oppijat ja henkilökunnan jäsenet

Viestintä-palvelussa yhdistyvät huoltajien, oppijoiden ja koulutuksen järjestäjän henkilökunnan välisen sähköisen viestinnän tarpeet. Palvelun monipuoliset ja helppokäyttöiset viestintätoiminnot tukevat kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Palveluun saapuvien herätteiden ansiosta käyttäjä on tietoinen itseään tai huolettaviaan koskevista ajankohtaisista asioista. Palvelun perustoimintoja ovat mm. viestin muotoilu ja liitteiden lisääminen, yksityis- ja ryhmäviestit, osoitekirja ja viestien hakeminen sekä tiedotteiden lähettäminen ja kriisiviestintä.

Tuoteomistaja

N.N.

Kaikki sähköinen viestintä
yhdessä paikassa

Yksityis- ja
ryhmäviestit

Tiedotteet ja
kriisiviestintä

Monipuoliset ja
helppokäyttöiset toiminnot

Herätteet

Kertaluontoisten suostumusten antaminen

Lukujärjestys

Käyttäjäryhmät: rehtorit, koulusihteerit ja muut lukujärjestystyötä tekevät

Lukujärjestys-palvelun avulla toteutetaan oppilaiden lukujärjestykset sekä opettajien työjärjestykset. Palvelu optimoi oppilaitoksen henkilö- ja tilaresurssien käytön huomioiden luku- ja työjärjestyksille annetut reunaehdot, kuten oppijoiden ja henkilökunnan toiveet. Muutosten tekeminen luku- ja työjärjestyksiin on mahdollista myös lukuvuoden aikana, jolloin muutokset näkyvät välittömästi kaikille, joita muutos koskee.

Tuoteomistaja

Seppo Pukonen
seppo.pukonen@turku.fi

Monipuolinen työväline luku- ja työjärjestysten laadintaan

Oppijoiden ja henkilökunnan
toiveiden huomiointi 

 Optimointi hyödyntää tehokkaasti käytössä olevat resurssit

Optimointi tarjoaa useita ehdotuksia
luku- ja työjestykseksi

Lukuvuoden aikaiset muutokset
ovat mahdollisia

Muutokset näkyvät
 käyttäjille reaaliajassa

Valinnaiset palvelut

Valinnaiset palvelut ovat täysin kaupallisten toimijoiden kehittämiä ja omistamia. Palveluiden tuottajilta edellytetään ekosysteemisopimuksen tekemistä,  ekosysteemin pelisääntöjen noudattamista sekä palvelun liittämistä palvelualustaan API-rajapintojen kautta. Lue lisää palveluiden liittämisestä DigiOneen yrityksille kohdennetulta sivulta.