DigiOne-palvelukokonaisuus

DigiOnen tavoitteena on luoda kansallinen digitaalinen palvelualusta ja ekosysteemi, johon halukkaat koulutuksen järjestäjät, palvelujen tuottajat ja muut koulutusalan toimijat voivat liittyä. DigiOnen palvelukonseptiin kuuluvat palvelualusta ja sen ympärille rakentuvat palvelut.

Hankkeen aikana kehitetään palvelut perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käyttöön. Koulutuksen tarjoajille kriittisimmät palvelut kehitetään itse tai strategisten kumppanien kanssa. DigiOne-hankkeen aikana luodut rajapinnat julkaistaan, jolloin markkinoilla jo olevat palvelut voidaan ottaa helpommin käyttöön. 

Palvelualustan ympärille rakentuvat palvelut on jaettu kolmeen eri kategoriaan: omat palvelut, yhteiset palvelut ja valinnaiset palvelut.

Yhteyshenkilöt

ICT-hankepäällikkö
Jouni Kilpi
jouni.kilpi@vantaa.fi

Hankkeen kokonaisarkkitehti
Tatu Ulvila
tatu.ulvila@vantaa.fi

Omat palvelut

DigiOnen omiin palveluihin kuuluvat Opetus- ja Hallinto-palvelut sekä eri palvelut yhteen kokoava DigiOne-työpöytä. DigiOne vastaa näiden palveluiden kehittämisestä tai kilpailuttamisesta ja omistaa palveluiden immateriaalioikeudet. Palvelut ovat samoja kaikilla opetuksen järjestäjillä.

Hallinto

Käyttäjäryhmät: koulusihteerit, rehtorit ja apulaisrehtorit sekä virastotason asiantuntijat

Hallinto-palvelun helppokäyttöiset ja yhteensopivat toiminnot tarjoavat koulutuksen järjestäjälle ratkaisun oppilaitoshallintaan ja vuosisuunnitteluun. Hallinto-palvelun toiminnot integroituvat muihin DigiOnen palveluihin ja luovat niille tarvittavat perustiedot. Palvelut tulevat vähentämään manuaalisen työn ja inhimillisten virheiden määrää vapauttaen työaikaa sellaiseen työhön, jota mikään kone tai ohjelmisto ei korvaa.

Tuoteomistaja

Merja Kuokka
merja.kuokka@vantaa.fi

Virheetön tieto helposti
saatavilla

Ajantasaiset tiedot saatavilla lukuvuoden suunnittelua varten

Yksi työväline lukuvuoden suunnitteluun ja hallinnointiin

Tietojen siirto helposti seuraavalle lukuvuodelle

Tietojen siirto rajapintojen kautta
muihin palveluihin

Opetus- ja toimintasuunnitelman hallinnointi sähköisesti

Opetus

Käyttäjäryhmät: opettajat

Opetus-palvelun avulla opettajaa tuetaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä mahdollistaan oppijakohtaisten tarpeiden huomioimisen entistä paremmin. Palvelu tuo  työkalut arvioinnin dokumentoimiseen sekä toiminnallisuudet opettajien yhteistyön tekemiseen. Palvelun avulla kaupalliset palvelut voidaan liittää osaksi opetuksen toteutusta.

Tuoteomistaja

Markus Humaloja
markus.humaloja@vantaa.fi

Opetussuunnitelma tuodaan
opetustyön tueksi

Työkalut arvioinnin
toteuttamisen tueksi

Digitaaliset työvälineet opetuksen
yhteissuunnittelun tueksi

Tietojen siirtäminen palvelun ja
oppimisympäristöjen välillä

Viestinnän ja dokumentoinnin
työtehtävien automatisointi

Oppijan ja kodin osallisuuden mahdollistaminen

Yhteiset palvelut

DigiOnen yhteisiin palveluihin kuuluvat Asiointi-, Viestintä- ja Lukujärjestys-palvelut. Näiden palveluiden immateriaalioikeudet ovat palvelun kehittäjällä ja ne kehitetään SaaS-mallin mukaisesti vuosien 2021–2023 aikana. Nykyisenä markkinapaikana toimivan Edustoren sopimusta jatketaan sopimuskauden loppuun.

Asiointi

Käyttäjäryhmät: koulusihteerit, huoltajat, rehtorit, opetushenkilökunta ja virastotason asiantuntijat

DigiOnen hakemisen ja päätöksenteon palvelun avulla voidaan toteuttaa koulutuksen järjestämiseen liittyvät hakeutumiset ja ilmoittautumiset sekä niiden käsittely- ja päätösprosessi sähköisten lomakkeiden avulla. Palvelun avulla koulutuksen järjestäjä voi ketterästi kehittää ja ylläpitää sähköisiä hakemiseen liittyviä lomakkeita ja prosesseja ja näin tarjota huoltajalle ja oppijalle mahdollisuus asioida sähköisesti.

Tuoteomistaja

Petri Elsilä
petri.elsila@espoo.fi

Moderni tapa hoitaa asiointi sähköisesti yhdessä palvelussa

Sähköiset lomakkeet ja prosessit tehostavat toimintaa

Ketterä tapa lomakkeiden ja työnkulkujen kehittämiseen 

Manuaalinen ja paperilla
tehtävä työ vähenee

Käsittelyprosessin
tietoturvallisuus kasvaa

Prosessien seuranta ja automaattiset tietojen siirrot

Viestintä

Käyttäjäryhmät: huoltajat ja oppijat sekä opetushenkilökunta

Viestintä-palvelussa yhdistyvät huoltajien, oppijoiden ja koulutuksen järjestäjän henkilökunnan välisen sähköisen viestinnän tarpeet. Viestintä on helppoa ja sujuvaa, mikä mahdollistaa oppijan opiskelun tukemisen ja opiskelutavoitteiden seurannan sekä tukee huoltajan roolia kasvatuskumppanina. Omien käyttöliittymien kautta oppijoiden ja huoltajien on helppoa ja mukavaa käyttää kaikkia DigiOne-palveluita. Automatisoidut notifikaatiot, kuittaukset ja muistutukset nopeuttavat opetuksen suunnitteluprosesseja, poistavat virheitä ja vähentävät hallintohenkilökunnan työtaakkaa. 

Tuoteomistaja

Jasmina Ylinikkilä
jasmina.ylinikkila@tampere.fi

Kaikki sähköinen viestintä
yhdessä paikassa

Helppokäyttöiset
toiminnot

Automaattiset muistutukset
ja hälytykset

Ajantasainen tilannekuva
koulunkäyntiin

Annettujen lupien ja suostumusten muokkaaminen

Tärkeiden viestien
erottuminen

Lukujärjestys

Käyttäjäryhmät: rehtorit, koulusihteerit ja muut lukujärjestystyötä tekevät

Lukujärjestys-palvelu optimoi opettajien ja oppilaiden luku- ja työjärjestysten aikataulutuksen sekä opetustilojen tilavaraukset, jolloin oppilaitoksen resurssit ovat tehokkaassa käytössä. Palvelun avulla luku- ja työjärjestykset voidaan toteuttaa hallitusti oppijoiden ja henkilökunnan toiveet huomioiden. Lisäksi muutosten tekeminen lukuvuoden aikana on mahdollista ja ne näkyvät välittömästi kaikille, joita muutos koskee.

Tuoteomistaja

Seppo Pukonen
seppo.pukonen@turku.fi

Luku- ja työjärjestysten 
 tekeminen yksinkertaistuu

Kaikilla käytössään toimivat
luku- ja työjärjestykset

 Optimointi hyödyntää tehokkaasti käytössä olevat resurssit

Oppijoiden ja henkilökunnan toiveiden huomiointi helpottuu

Muutokset näkyvät
reaaliajassa

Joustavuutta lukuvuoden
aikaisiin muutoksiin

Valinnaiset palvelut

Valinnaiset palvelut ovat täysin kaupallisten toimijoiden kehittämiä ja omistamia. Palveluiden tuottajilta edellytetään DigiOne-ekosysteemin pelisääntöjen noudattamista ja palvelun liittämistä palvelualustaan API-rajapintojen kautta. DigiOne tukee koulutuksen järjestäjää palvelun hankinnassa yhtenäistetyn hankintaprosessin avulla. Lue lisää yhteistyömallista tutustumalla DigOne kumppanuusohjelmaan.