Kuntien opetus- ja kasvatustoimiala tekee toimintaa uudistavaa digiloikkaa

Pauli Päivärinta

Pauli Päivärinta

Kuntien Tieran Digiratkaisut liiketoiminnan johtaja
DigiOne-hankkeen ohjausryhmän jäsen

Iloinen naisopettaja kannustaa oppijaa oppitunnilla

Opettajista on tullut yhteiskunnan huolehtijoita, joiden harteille ladataan ylisuuret odotukset. Puhutaan silpputyöstä. Silpputyö koostuu opettamisen lisäksi viestimisestä, kirjaamisesta, käytännön asioiden hoitamisesta sekä oppilaiden ja perheiden ongelmien hoitamisesta. Kun yleisopetuksen suuriin ryhmiin lisätään vielä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, ollaan tilanteessa, jossa maailman koulutetuimmat opettajat uhkaavat uupua työtaakkansa alle. DigiOnen tavoitteena on vastata näihin haasteisiin uudistamalla toimintaa ja tuomalla helpotusta oppilaitosten arkeen.

Minulla on ollut aitiopaikka seurata opettajan työn muutosta useamman vuosikymmenen ajan. Muutos on mielestäni valtava. Jos aiemmin opettajan työssä korostui perustaitojen opettaminen, niin tänään opettajilta vaaditaan myös kaikki yhteiskunnan pahoinvoinnin käsittelyn taidot. Eriarvoisuuden kasvu näkyy luokkahuoneissa. Erilaisilla perhetaustoilla on yhä suurempi vaikutus opettajan työhön. Lasten lukuharrastuneisuus hiipuu. Pisa-tutkimuksen mukaan pojista kaksi kolmasosaa lukee vain, jos on pakko. Tämä vaikuttaa opiskelutaitoihin ja oppimisintoon. 

Yli puolet opettajista kokee työtaakkansa liian suureksi

Opettajien työhyvinvointia mitataan tasaisin väliajoin ammattijärjestö OAJ:n teettämällä työolobarometrillä. Sen tulokset ovat huolestuttavaa luettavaa: tällä hetkellä yli puolet opettajista kokee työtaakkansa liian suureksi. Barometrin mukaan opettajien työkuorma on lisääntynyt 2000-luvun alusta laajasti. Helsingin Sanomissa 10.11.2021 kirjoitetaan lukio-opetuksesta seuraavasti: 

”Lukioiden toimintaa ohjataan kahdesta suunnasta toisistaan irrallisin tavoittein. Toisessa suunnassa korostuu ylioppilastutkinto, jonka painoarvoa on kasvatettu ja toisessa suunnassa Opetushallituksen laatimat opetussuunnitelman perusteet, jotka painottavat elämässä pärjäämistä, hyvinvointia ja vuorovaikutustaitoja.”

Tilanne on siis haastava, mitä kuvastaa artikkelissa haastatellun opettajan toteamus: ”joitain työtehtäviä on tehtävä huonommin.”

Kunnat suurten myllerrysten edessä

Tulevaisuuden kunta hakee uutta identiteettiä, kun vuonna 2023 aloittavat hyvinvointialueet nielaisevat sote-palvelut. Uudistusta on synnytetty pitkään. Jättimuutos luo uusia rajapintoja kunnan ja hyvinvointialueen välille. Kunnan ja koulun näkökulmasta on tärkeää, että esimerkiksi koulukuraattoreiden, -psykologien ja -terveydenhuollon yhteistyö toimii mutkattomasti. Opettajat ovat luonteva yhteiskunnan tarttumapinta lapsiin, oppilaisiin ja vanhempiin, mutta kouluissa oppilaan ongelmia pitää eri alojen ammattilaisten ratkoa yhdessä. Eri toimijoiden välisen yhteistyön ja yhdyspintojen hahmottaminen on vasta alussa. Minimitavoite pitäisi olla, ettei yhteistyö saa ainakaan vaikeutua uudistusten vuoksi.  

Opettajien työtä voi helpottaa

Sitoutuneita ja muutoksissa venyviä opettajia on juhlapuheissa kiitetty korona-ajan hybridiopetuksen mallikkaasta hoitamisesta. Digitaalisia työvälineitä on otettu käyttöön ja kaaosta on riittänyt. Opiskelijoiden mielenterveyshaasteet, syrjäytymistapaukset ja heikentyneet oppimistulokset tulevat esiin vasta myöhemmin. Koulutuksen järjestäjien ja opettajien työkaluista puhutaan yllättävän vähän. Millaisilla työvälineillä oppilasryhmiä, lukujärjestyksiä ja oppilasarviointia tänään kouluissa tehdään? Onko Suomessa käytössä viime vuosituhannella kehitetyt työvälineet? Miten sähköiset oppimateriaalit ovat tulleet käyttöön? Sote-järjestelmien huono käytettävyys ja yhteentoimivuus ovat valtakunnassa hyvin tiedossa. Soten megaluokan uudistushankkeet ovat saaneet opetukseen ja kasvatukseen verrattuna aivan eri tavalla palstatilaa ja rahoitusta.  

DigiOne tuo helpotusta oppilaitosten arkeen ja uudistaa toimintaa

Seitsemän suurta kaupunkia: Espoo, Lahti, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa sekä Kuntien Tiera ottivat vastuuta koulutuksen järjestäjän työtapojen uudistamisesta ja käynnistivät sitä tukevan DigiOne-kehityshankkeen. Tavoitteena on edistää opetussuunnitelmien mukaisen pedagogisen toimintakulttuurin ja johtamisen muutosta. Tämä tapahtuu kehittämällä yhtenäinen kokonaisuus digitaalisista koulutuksen palveluista. Hankkeessa luodaan kansallisesti paremmat edellytykset lasten ja nuorten oppimiselle ja hyvinvoinnille sekä vähennetään eriarvoistumista. 

Moderni alustaratkaisu sisältää palvelut mm. oppilaitoshallintaan, oppilaitoksen vuosisuunnitteluun, opetuksen suunnitteluun ja arvioinnin dokumentointiin, kodin ja koulun yhteistyöhön, luku- ja työjärjestyksen ja tilankäytön hallintaan sekä oppimateriaalien hallintaan. Karsimalla päällekkäistä työtä ja tekemällä yhteistyötä mm. hankintojen, integraatioiden sekä tietoturvan ja -suojan osalta tuotetaan arvokasta synergiaetua koulutuksen järjestäjille. DigiOnen tavoitteena onkin kasvaa kansalliseksi ekosysteemiksi ja digitaaliseksi palvelualustaksi, johon voivat liittyä kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät, palvelujen tuottajat ja muut koulutusalan toimijat.

Tieran rooli on turvata ei-kaupallinen omistajuus alustalle sekä antaa kaupallisille toimijoille tilaa innovoida. Tiera tuo kokonaisuuden kustannustehokkaasti ja hallitusti kaikkien Suomen koulujen saataville hankkeen päätyttyä vuoden 2023 lopulla.  


Kirjoittajasta

Pauli Päivärinta on Kuntien Tieran Digiratkaisut liiketoiminnan johtaja ja DigiOne-hankkeen ohjausryhmän jäsen. Hän odottaa DigiOnen tukevan opettajien arjen työtä sekä toiminnan uudistamista.

Blogikirjoitukset

Ajankohtaista